Preliminary Proteomic Analysis of Indomethacin's Effect on Tumor Transplanted with Colorectal Cancer Cell in Nude Mice

Yu-Jie Wang, Gui-Ying Zhang, Zhi-Qiang Xiao, Hong-Mei Wang, Zhu-Chu Chen
2006 BMB Reports  
doi:10.5483/bmbrep.2006.39.2.171 pmid:16584632 fatcat:2sjs6dfvkjgczkigqalckqxpou