De rol van controlerend accountants bij het ontdekken van fraude

Philip Wallage
2003 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
SAMENVATTING In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen kunnen hebben op de jaarrekeningcontrole. Daarbij de accountantscontrole van de jaarrekening en het ontdekken van fraude. Geconcludeerd wordt dat de controle van de jaarrekening niet is gericht op het opsporen van alle fraudes. Vervolgens wordt ingegaan op de conclusies van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwfraude. Deze moeten daadwerkelijk consequenties hebben voor het controleplan van de accountant. Ter illustratie wordt een
more » ... antal consequenties voor de controle van jaarrekeningen van bouwbedrijven geschetst. Dit in lijn met de nieuwe Richtlijn voor de Accountantscontrole 240 (fraude en onjuistheden), die begin 2003 van kracht wordt. Afsluitend wordt kort ingegaan op enkele implicaties van het rapport van de Enquêtecommissie voor het accountantsberoep.
doi:10.5117/mab.77.10790 fatcat:coph44cml5csnmtppbhhg334fa