Primer Diffüz İris Melanom

Aynur DEMİR
2019 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Atıf yapmak için: Demir A, Düzgün O, Erdoğan Bamaç Ö, Yıldırım F. Primer diffüz iris melanom. Erciyes Üniv Vet Fak Derg 2019; 16(2): 154-157. Özet: Diffüz iris melanom; enüklasyon, metastaz ve fonksiyonel görüş kaybı nedeniyle erken tanısı oldukça önemli olan patolojik bir değişikliktir. Her iki gözü etkileyen lokal ya da diffüz lezyon olarak ortaya çıkabilir. Sağaltımı hastanın yaşı, klinik durumu, pigmentli alanın, sayı ve boyutunun artması, tümörün gelişim oranı ve inatçı üveitis ile glokoma
more » ... yol açma durumuna göre değişmektedir. Bu olgu sunumunda yaklaşık bir yıldır sol göz, iris dokusunda pigmentasyon artışı, göz küresinde buftalmus şikâyetleri ile getirilen sekiz yaşlı, kısırlaştırılmamış, erkek, orta tüylü, tekir kedi değerlendirilmiştir. Klinik muayenede, sol göz iris dokusunda diffüz bir kalınlaşma, koyu kahverengi pigmentasyon, pupillar aralık kaybı ve sekonder glokom görülmüştür. Sağaltımda göz küresi enüklasyon bulbi yöntemi ile uzaklaştırılarak histopatolojik incelemeye alınmıştır. Histopatolojik inceleme sonucu iristeki pigmentasyonun diffüz iris melanom olduğu tespit edilerek, hastanın bir yıllık takip süresince herhangi bir doku ya da organa metastaz durumu ile karşılaşılmamıştır. Anahtar kelimeler: İris, kedi, melanom, metastaz, oküler tümör Primer Diffuse Iris Melanoma Summary: Early diagnosis of diffuse iris melanoma is a very important due to the potential risk of enucleation, metastasis and loss of functional vision. It may occur as a focal or diffuse lession in both eyes. Treatment of the disease varietes according to the age, clinical condition of the patient, the number and size of iridal pigment areas, grownth rate of the tumor, and incidense of glaucoma with chronic üveitis. The material of the study consisted of an eigth-year-old, non -sterilized, male, medium-haired cat. The cat had pigmentation and buphthalmos in the iris of the left eye for approximately one year. Clinical examination revealed diffuse thickening of the iris of the left eye, dark brown pigmentation, pupillary occlusion, secondary glaucoma. In the treatment, the bulbus oculi removed from the orbit by the method of enucleation bulbi and sent for histopathologic examination. According to the histopathological examination, this hyperpigmentation of the iris is diagnosed as diffuse iris melanoma. There isn't any metastasic findings during the one year follow-up of the patient.
doi:10.32707/ercivet.595598 fatcat:tjo2j7kwpjgfvkw7lvp4ioaeju