The Effect of Polymer Structures on Polymer Stabilized Blue Phase Liquid Crystals

Nejmettin AVCI
2017 Cumhuriyet Science Journal  
Özet: Bu çalışmada polimer yapıların mavi sıvı kristaller üzerindeki etkileri incelenmiştir. Polimer ağ oluşumları sayesinde oda sıcaklığının da dâhil olduğu geniş bir sıcaklık aralığında mavi faz sıvı kristal örnekleri elde edilmiştir. Polimer ile kararlı hale getirilmiş her bir mavi faz sıvı kristal örneğin sözü edilen faz aralığı en az 60 C'dir. Deneysel sonuçlar göstermektedir ki; sıvı kristal moleküller ile polimer ağ oluşum arasındaki etkileşim enerjisi, mavi faz sıvı kristallerin
more » ... ristallerin elektro-optik performanslarını etkilemektedir. Polimer ağın demirleme enerjisi arttıkça çalışma voltajı artmaktadır. Demirleme enerjisi yüksek olan örneklerin cevaplama süreleri hızlı, Kerr sabitleri ve histeresizi düşüktür. Ayrıca bütün örneklerin Kerr sabiti değerleri nitzobenzenin Kerr sabiti değerinden en az iki mertebe yüksektir. Abstract: In the present work, the effects of polymer structures on blue phase liquid crystals were carried out. Blue-phase liquid crystal samples with wide temperature range including room temperature were obtained by means of the polymer network formation. The temperature range of each sample with polymer-stabilized blue phase liquid crystal is at least 60 C. The experimental results show that the electro-optical performances of blue phase are influenced by the interaction energy between the liquid crystal molecules and polymer network structure. As the anchoring energy of polymer network increases, the operating voltage increases. The response time of samples with high anchoring energy is faster and the kerr constant and hysteresis of those are smaller. In addition, the Kerr values of all samples are at least two orders of magnitude larger than that of nitrobenzene.
doi:10.17776/csj.349323 fatcat:q3xcrvoz4vhbdii2jmjts5hsc4