Akılcı antibiyotik kullanımı konusunda aile hekimlerinin bilgi ve yaklaşımlarının değerlendirilmesi

Handan ALAY, Fatma KESMEZ CAN, Zülküf KAYA, Mahmut UCAR
2021 Turkish journal of clinics and laboratory  
Orijinal Makale 235 ÖZ Amaç: Akılcı olmayan antibiyotik kullanımı sonucu ortaya çıkan antimikrobiyal direnç, tüm dünyada ve ülkemizde giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hastaya bağlı faktörlerin yanında hekimlerin antibiyotik reçete etme konusundaki bilgi ve tutumları akılcı olmayan antibiyotik kullanımını artırmaktadır. Bu çalışmada amacımız ilimizdeki aile hekimlerinin antibiyotik reçete etme konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını belirleyerek akılcı antibiyotik kullanımı
more » ... usunda hekimlerin farkındalığını artırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Hekimlerin antibiyotik reçete etmedeki bilgi düzeyleri ve davranışları konusunda 19 sorudan oluşan anket formu oluşturuldu. 29.12.2018-01.05.2019 tarihleri arasında 180 aile hekimi anketi doldurmayı kabul etti. Bulgular: Aile hekimlerinin 106 (%58,9)'u erkek, 74 (%41,1)'i kadındı. Yaş ortalamaları 33± 1 (min: 24-max: 50) yıl ve ortalama hizmet süreleri 103±1 (min:1-max:300) ay idi. Hekimlerin günlük hasta sayısı ortalaması 77±1 idi. Hekimlerin 137 (%76,1)'i il merkezinde, 43 (%23,9)'u ilçede görev yapmaktaydı. Hekimlerin en sık karşılaştıkları enfeksiyon tipleri 134 (%37.5) üst solunum yolu enfeksiyonu ve 61(%17.1) üriner sistem enfeksiyonu idi. En sık reçete ettikleri antibiyotikler beta laktam grubu antibiyotikler idi. Hekimlerin 109 (%60.6)'u mezuniyet sonrası eğitim almadıklarını, 147(%81.7)'si akılcı antibiyotik kullanımı konusunda mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimlerin faydalı olduğunu belirttiler. Hekimlerin 93 (%51.7)'ü antibiyotik reçete ederken baskı altında hissettiklerini ifade etti. İl merkezi ve ilçelerde çalışan hekimlerimizi antibiyotik reçete etmelerini etkileyen faktörler açısından karşılaştırdığımızda, il merkezindeki hekimlerin antibiyotik reçete ederken daha çok baskı altında hissettiklerini tespit ettik (p>0.05). Sonuç: Doktorların akılcı antibiyotik kullanımı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını anlamak, akılcı antibiyotik reçete etmeleri için oldukça önemlidir. Mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları, hekimlerin antibiyotik reçete etmelerinde olumlu iyileştirmeler sağlayacaktır.
doi:10.18663/tjcl.817750 fatcat:44zdy4b2ajb4xjx74u5fleio4e