Özel Eğitim Sınıflarında Görev Yapan Öğretmenlerin Psikolojik İyi Oluşları ve Tükenmişlik Düzeyleri

Yilmaz YILMAZ, Osman SONER
2020 Trakya Eğitim Dergisi  
ÖZ: Bu araştırma, özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenlerin psikolojik iyi oluş ve tükenmişlik düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemeyi ve psikolojik iyi oluş ile tükenmişlik alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın çalışma grubunu çeşitli kademelerdeki okullarda bulunan özel eğitim sınıflarında görev yapan 188 öğretmen oluşturmuştur. İlişkisel tarama modeli kullanılan bu araştırmada, veri toplama araçları olarak Warwick Edinburg Mental İyi
more » ... uş Ölçeği, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda t-testi ve tek yönlü varyans analizi, gruplararası farklılığı belirlemek için ise F istatistiği kullanılmıştır. Katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeylerinin tükenmişlik düzeylerini yordamadaki gücünün belirlenmesinde çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; kadrolu öğretmenlerin ücretli öğretmenlere, lise grubuyla çalışan öğretmenlerin diğer öğretmenlere göre duyarsızlaşmaya bağlı tükenmişliklerinin daha yüksek olduğu; tükenmişlik alt boyutlarından duyarsızlaşma ve duygusal tükenme ile psikolojik iyi oluş arasında negatif yönlü, kişisel başarı ile psikolojik iyi oluş arasında ise pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Anahtar sözcükler: Psikolojik iyi oluş, tükenmişlik, duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı ABSTRACT: Öz İngilizce çevirisi yazılmalıdır. Editör Kurulu hakem değerlendirme süreci içerisidne profesyonel çeviri desteği alınmasını talep edilebilir. Çeviri hatası bulunan çalışmalar hakem değerlendirme raporları doğrultusunda kabul almış olsa dahi yayınlanmayabilir. This research aimed to examine psychological well-being of teachers who are teaching in special education classrooms in terms of various variables and to determine the relation between psychological well-being and burnout level. The study group consisted of 188 teachers of special education at various schools. Warwick Edinburgh Mental Well-Being Scale, Maslach Burnout Scale and personal information form were used as data collection tools. T-test and one-way variance analysis techniques were used in group comparisons while F statistic was used to determine the group differences. Simple regression analysis was used to predict effect of psychological well-being of participants on their burnout levels. As a result; the teachers with a tenure and high school teachers are found to have higher levels of burnout than the others. A negative correlation between desensitization and emotional burnout and a positive correlation between psychological well-being and personal success were found.
doi:10.24315/tred.599742 fatcat:bcqhghg4fvclhllmxdcfqxwvqu