SOME ASPECTS OF INTERPRETATION OF INTERNATIONAL TREATIES BY COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION

O.S. Hutsova
2021 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Гуцова О.С., студентка ІІІ курсу міжнародно-правового факультету Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого У статті здійснено аналіз деяких аспектів тлумачення міжнародних договорів Судом Справедливості Європейського Союзу (Court of Justice of the European Union). Для цього, зокрема, було досліджено важливі судові рішення, а саме: Haegman, France v Commission, Council v Front Polisario, Bosphorus Queen Shipping. Аналіз вказаних рішень дав змогу виявити певні особливості
more » ... я міжнародних договорів. Було встановлено, що Суд Справедливості керується як міжнародним звичаєвим правом, яке знайшло своє зовнішнє закріплення у Віденській конвенції про право міжнародних договорів, так і окремими міжнародними договорами. Суд використовує вказані джерела міжнародного права взаємопов'язано, а не окремо одне від одного. Хоча для Європейського Союзу окремі міжнародні договори не є обов'язковими, вони використовуються для надання правильного тлумачення окремих норм міжнародного права. Тобто, Суд бере до уваги більшість джерел міжнародного права, а не тільки ті, що є обов'язковими для Європейського Союзу. У проаналізованих судових рішеннях можна знайти посилання, зокрема, на резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, консультативні висновки Міжнародного Суду ООН. З аналізу тлумачення міжнародних договорів Судом Справедливості ЄС також зроблено деякі висновки про практичне застосування Віденської конвенції про право міжнародних договорів. Так, Суд Справедливості в справі Council v Front Polisario зауважив, що Загальний суд неправильно застосував норми вказаної конвенції, і вказав на необхідне використання відповідних норм. Також під час дослідження теми статті було розглянуто питання про загальне співвідношення міжнародних договорів та права Європейського Союзу. Усі виявлені відомості дали можливість зрозуміти загальні аспекти тлумачення міжнародних договорів Судом Справедливості ЄС, які є необхідними для його характеристики як міжнародного суду. Ключові слова: Суд Справедливості ЄС, тлумачення, міжнародні договори, Європейський Союз. Some aspects of interpretation of international treaties by Court of Justice of the European Union were analyzed in the article. For this purpose, certain important court judgements were examined. They include Haegman, France v Commission, Council v Front Polisario, Bosphorus Queen Shipping. Analysis of above-noted judgements made it possible to find out specific features of interpretation of international treaties. It was learnt that Court of Justice follows international customary law, which is enshrined in the Vienna Convention on the Law of Treaties, as well as particular international treaties. Court uses these sources of international law in an interrelated way rather than separately. Although particular international treaties are not binding on the European Union, they are used for correct interpretation of provisions of international law. In other words, Court takes into account most sources of international law, not only those that are binding on the European Union. In the judgements analyzed, one can find references to United Nations General Assembly resolutions and Advisory Opinions of the International Court of Justice. Some conclusions are drawn about the practical application of the Vienna Convention on the Law of Treaties from an analysis of interpretation of international treaties by Court of Justice of the European Union. Thus, in Council v Front Polisario Court of Justice held that the General Court had misconstrued provisions of above-noted convention and pointed out on correct usage of such rules. Furthermore, in the context of researching the issue of this article, the matter of correlation between international treaties and law of the European Union was also observed. All of the information revealed made it possible to understand the general aspects of interpretation of international treaties by Court of Justice of the European Union, which are necessary to characterize it as an international court.
doi:10.32782/2524-0374/2021-11/201 fatcat:acijajebefb2jameljgasoag3m