Voortgang realisatie nationaal natuurbeleid : technische achtergronden van een aantal indicatoren uit de digitale Balans van de Leefomgeving 2016 [report]

M.E. Sanders, G.W.W. Wamelink, R.M.A. Wegman, J. Clement
2016 unpublished
2016). Voortgang realisatie nationaal natuurbeleid; Technische achtergronden van een aantal indicatoren uit de digitale Balans van de Leefomgeving 2016. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-technical report 79. 74 blz.; 25 fig.; 11 tab.; 60 ref; 2 Bijlagen. Om de achteruitgang in biodiversiteit en het areaal natuur te stoppen en weer te herstellen, werkt de overheid met haar partners in Nederland aan de realisatie van een samenhangend netwerk van bestaande en nieuw te ontwikkelen
more » ... te ontwikkelen grotere natuurgebieden en aan het verbeteren van de milieucondities. Het Rijk wil graag op de hoogte blijven van de vorderingen van dit beleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft daarom indicatoren geselecteerd die een antwoord geven op de vraag: "Wat zijn de vorderingen van het natuurbeleid, met name op het gebied van de realisatie van het natuurnetwerk, en het verbeteren van de natuurkwaliteit en de milieucondities?" De geselecteerde indicatoren zijn geactualiseerd en geanalyseerd om de voortgang van het natuurbeleid tussentijds te evalueren. Dit rapport beschrijft de resultaten van het beleid aan de hand van de indicatoren, de technische achtergronden van de gebruikte gegevens en methoden voor de actualisatie van deze indicatoren en de betrouwbaarheid en aannemelijkheid daarvan. Trefwoorden: Ecologische hoofdstructuur (EHS), Natuurnetwerk Nederland (NNN), natuurkwaliteit, ecosystemen, milieucondities, verdroging, stikstofdepositie, verzuring Abstract M.E. Sanders, G.W.W Wamelink, R.M.A. Wegman & J. Clement (2016). Progress in nature policy measures; Technical backgrounds of a number of indicators on the website of the Assessment of the Dutch Human Environment 2016. Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment, (WOT Natuur & Milieu). WOt-technical report 79. 74 pp.; 25 fig.; 11 tab.; 60 ref; 2 Annexes. The Dutch government is, together with its partners, taking measures to create a coherent network of protected nature areas and to improve environmental conditions. This in order to halt the decline in the area of natural habitat and biodiversity and to improve their conservation status. The Government wants to stay informed on the progress of this policy. The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) has selected indicators that should provide answers to the question: 'What is the progress of the policy measures taken, especially for realising the nature network, improving the nature quality and the environmental conditions as well?' The selected indicators have been updated and analysed in order to assess this progress. This report describes the results of the policy measures taken on the basis of the indicators, the technical setting of the data and methods used to bring these indicators up to date and the reliability and acceptability of it.
doi:10.18174/400062 fatcat:3ph43lz7i5gqhelgjz4x3yolw4