Communicative activity of personality in the dimension of uncertainty of the information society: socio-philosophical reflection

С. В. Куцепал
2020 Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки  
У статті доводиться, що сьогодення позначене у світоглядному плані кардинальною зміною ставлення до соціальної реальності та комунікації. Замість друкованої продукції основним посередником у спілкуванні більшості сучасників стає Інтернет-комунікація, і як наслідок виникає новий етап у розвитку людства -інформаційне (цифрове) суспільство. Суттєвих змін зазнає і сама людина:Homo Sapiens перетворюється поступово на Homo Іnformaticus, е-Homo чи Homo Virtualis. При цьому виникає новий тип
more » ... овий тип соціалізації, коли людина отримує якісно нові засоби і шляхи для самореалізації. Визначальними чинниками суспільних трансформацій стають соціальні мережі, Інтернет та технології мобільної комунікації, завдяки яким нівелюються онтологічні межі, посилюється індивідуалізація та особиста автономія, актуалізується проблематика впливу віртуальної реальності на особистість та її внутрішній світ. Мета статтідослідити засади та прагматику комунікативної діяльності особистості при анонімності й віртуальності джерел інформації як базових для інформаційного(цифрового) суспільства. Нами пропонується це розглянути крізь призму феномена Е-Homo (Homo Informaticus, Homo Virtualis), припустивши про зростання ролі ситуацій невизначеності в символічному виробництві та обміні теперішнього суспільства, як гіпотезу дослідження. Об'єктом дослідження є комунікативна сфера повсякденного житті і діяльності людини в умовах інформаційного (цифрового) суспільства. Доведено, що завдяки Інтернет-ресурсу та комунікації у мережевому просторі відбувається як становлення наукових систем та створення наукових стратегій, так і актуалізується небезпека втрати духовного капіталу у символічному виробництві та обміні соціуму; трансформація суб'єкта, що пізнає, на збирача інформації. Мережа приваблює людину різноманітними способами через чати, блоги, ігри тощо, продукуючи сприйняття реальності не з позицій раціонального аналізу, а крізь призму медійно створених нереальних, ілюзорних,фантасмагоричних образів. Людина починає існувати в * Доктор філософських наук, професор (Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого)
doi:10.35433/philosophicalsciences.1(87).2020.112-119 fatcat:slxqfd274nfztajghajldfkyxa