Informatization as the factor of optimization of the ideology of the information society in terms of network-communicative space

ScienceRise: Pedagogical Education   unpublished
На сьогодні існують певні системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства, тобто перелік показників, що характеризують розвиток інформаційного суспільства в різних розрізах: інформаційному, економічному, соціальному. Ми розглядаємо інформацію як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку Ключові слова: концепція інформатизації, фактор оптимізації, ідеологія інформаційного суспільства, сталий розвиток Вступ Важливість даної теми
more » ... даної теми наукового дослідження зумовлена відсутністю на переломному етапі розвитку сучасної цивілізації нової ідеології інформаційного суспільства, як фактора сталого розвитку. Людству загрожує загострення різноманітних глобальних криз, в суспільстві зростає напруга, в умовах глобальної трансформації виникає суспільство величезних ризиків. За цих обставин нагальною є вироблення якісно нової стратегії розвитку людської цивілізації у ситуації соціальних невизначеностей, яка спирається на ідеологію інформаційного суспільства, як фактор сталого розвитку. Ідеологія інформаційного суспільства передбачає модернізацію освіти, створення механізмів інтелектуальної економіки, що базуються на знаннях, на системі освіти та спрямовані на приборкання загрозливих процесів, мінімізації руйнівних наслідків, забезпечення сталого розвитку сучасного соціуму. Такими механізмами є, насамперед, усталені соціальні інститути -економіка, освіта, політика, право, культура, управління, ідеологія, що сприяють інституціоналізації сучасного українського суспільства [1]. Літературний огляд Актуальність теми наукового дослідження зумовлена також тим, що: по-перше, недостатньою теоретичною розробленістю концепції ідеології інформаційного суспільства, як фактора сталого розвитку сучасного українського суспільства в нових умовах глобалізації, так і осмислення комплексу кумулятивних змін, які набувають практично-світоглядного значення, що сприяють досягненню стабільного розвитку сучасного суспільства; по-друге, на сьогоднішній день в Україні спостерігається певний дефіцит теоретикометодологічної рефлексії інструментів і технологій мінімізації ентропійних тенденцій у сучасному українському суспільстві, вирішенню яких може слугувати ідеологія інформаційного суспільства, яка може сприяти досягненню стабільності українського соціуму завдяки впровадженню в життя складових ідеології; по-третє, становлення і розвиток ідеології інформаційного суспільства обумовлено, з одного боку, об'єктивним перебігом антропокультурного сучасного процесу, що утверджується у вітчизняному соціальному просторі, з іншого -впливом суб'єктивного чинника управлінської суб'єкт-суб'єктної парадигми, в центрі якої людина не є «мірою всіх речей», а виступає як засіб; по-четверте, ноосферні засади, на яких має базуватися сучасний соціум ХХІ століття, продовжує поглиблювати значення досліджень про ідеологію інформаційного суспільства, як фактор сталого розвитку, поставивши вимогу розробки таких категоріальних форм ноосферного дискурсу, який міг би узгоджуватися з сучасними реаліями глобалізації і глокалізації. Вирішити ці проблеми можливо, якщо докорінним чином сформувати теоретичне підґрунтя розвитку концепції ідеології інформаційного суспільства, що базується на ноосферній парадигмі, та сприяти рефлексії методологічних прийомів і технік впровадження ідеології інформаційного суспільства; сприяти її структуризації та інституціонального впливу держави на економіку, політику, освіту, культуру, соціальну сферу ідеологічними впливами інформаційного суспільства, можливими варіантами вирішення проблем у всіх сферах життєдіяльності суспільства, використовуючи самоорганізаційні і креативні аспекти; по-п'яте, у сучасній соціально-філософській науці має місце пізнавальна наукова проблема, яка пов'язана з дефіцитом теоретичної та практичної рефлексії механізмів оптимізації ідеології інформаційного суспільства, в центрі якої ноосферна проблематика, яка сприяє поглибленню підґрунтя для аналізу загальнолюдських цінностей в умовах загальносвітових тенденцій -глобалізації і глокалізації. Розв'язання зазначених питань потребує системного дослідження, а також розробки відповідних науково-теоретичних важелів для впровадження нових механізмів оптимізації ідеології інформаційного суспільства, як фактора сталого розвитку [2]. Мета та задачі дослідження Мета роботи -розробити концепцію інформатизації як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечити умови досягнення його сталого розвитку, виходу сучасного українського соціуму з кризи та обґрунтувати ноосферні засади його сучасного розвитку, а також опрацювати практичні рекомендації щодо оптимізації ідеології інформаційного суспільства, як фактор сталого розвитку, розробити соціальні технології алгоритмів подолання
fatcat:2m2fa2yzafc67g3nvulu5cxmgq