Clinical efficacy and safety of Xingpi Yanger granule combined with Zinc gluconate in treating infantile enteritis: A systematic review and meta-analysis [report]

Jiabao Xu, Xilian Zhang, Qianfang Fu, Zhenhua Zhang, Ying Song, Ting Zhao, Yuling Tian
2020 unpublished
doi:10.37766/inplasy2020.11.0128 fatcat:pcma4awiajbeta3mhfmvtznweu