Coronavirus and smoking
Koronavirus a kouření

Eva Králíková
2020 Hygiena  
HYGIENA § 2020 § 65(2) § 78-79 DISKUZE SOUHRN První publikace o charakteristikách diagnostikovaných pacientů s novým typem koronaviru SARS-CoV-2 naznačují nižší zastoupení kuřáků v porovnání s prevalencí v daných populacích, i když kuřácký status není velmi často vůbec uváděn. Naopak hospitalizovaní kuřáci mají závažnější průběh oproti nekuřákům a vyšší riziko úmrtí, zejména na komplikace, na nichž se kouření podílí, jako hypertenze, diabetes mellitus, ledvinové či kardiovaskulární selhání.
more » ... ulární selhání. Diskutuje se souvislost kouření s vlivem na ACE2 receptory. Neznáme možné zkreslující a zavádějící faktory ani přesná data o současném či bývalém kouření, tedy zatím nelze v této souvislosti přijmout jasný názor. Doporučení nekouřit však stále platí. 2 Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, III. interní klinika -klinika endokrinologie a metabolismu, Centrum pro závislé na tabáku a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika SUMMARY Early publications on the characteristics of diagnosed patients with the new type of SARS CoV-19 coronavirus indicate a lower proportion of smokers compared to prevalence in the given populations, although smoking status is very rarely reported. Hospitalised smokers, on the other hand, have more severe disease progression than non-smokers and are at higher risk of death, particularly the complications in which smoking is involved, such as hypertension, diabetes mellitus, renal or cardiovascular failure. Also, the relationship of smoking with the ACE2 receptors is discussed. We do not know the possible misleading and confounding factors or the exact data on current or former smoking, so no clear opinion can be given in this context so far. However, the recommendation not to smoke is still valid.
doi:10.21101/hygiena.a1756 fatcat:dp4o6jw4qjewbpo6ejfxwvdzgu