МОВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ТРЕНІНГ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ

Юлія ЛУКАШ, Олена ГРИШИНА
2020 Humanities science current issues  
Юлія ЛУКАШ, orcid.org/0000-0002-7744-0632 викладач кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами Луганського державного медичного університету (Рубіжне, Луганська область, Україна) yulialukash76@gmail.com Олена ГРИШИНА, orcid.org/0000-0002-5452-7719 старший викладач кафедри іноземних мов Луганського державного медичного університету (Рубіжне, Луганська область, Україна) olenagrishina72@gmail.com МОВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ТРЕНІНГ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
more » ... МПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ Професійно-комунікативна компетентність у вищому закладі медичної освіти розглядається науковцями як професійно значуща домінанта, оскільки специфіка спрямованості комунікативної діяльності медичного працівника вимагає від нього константного вияву сформованих професійно-комунікативних знань і навичок. Фрагментарність комунікативно спрямованого навчального матеріалу у програмах фахових, спеціальних, соціально-гуманітарних дисциплін і кількість відведених на формування комунікативних умінь і навичок контактних годин стає на заваді якісному забезпеченню визначеної в матрицях компетентностей усіх дисциплін підготовки магістрів медицини комунікативної складової частини. Постає нагальна потреба визначення потенційно оптимальних видів навчальної діяльності, здатних удосконалити процес формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх магістрів медицини. У статті визначено стан розробленості досліджуваного питання; з'ясовано сутність і специфіку тренінгу; виявлено переваги тренінгової діяльності як засобу формування професійно-комунікативної компетентності; спираючись на результати аналізу наукових досліджень і досвід практичної діяльності, виокремлено мовнокомунікативний тренінг, концептуалізовано його роль і висвітлено переваги у формуванні професійно-комунікативної компетентності майбутніх магістрів медицини; висвітлено значення мовно-комунікативного тренінгу для набуття та розвитку їхніх комунікативних здібностей; анонсовано варіант програми мовно-комунікативного тренінгу професійно-комунікативної компетентності майбутніх магістрів медицини; доведено, що тренінг є багатофункціональним методом зі значним потенціалом, який дозволяє сформувати необхідну для реалізації професійної діяльності інтегративну систему загальних і спеціальних знань, умінь, навичок і низку забезпечувальних ефективну міжособистісну взаємодію характеристик. Ключові слова: комунікативно-професійна компетентність, тренінг, мовно-комунікативний тренінг. Yuliia LUKASH, orcid.org/0000-Professional and communicative competence in a higher educational establishment of medical education is considered by scientists as a professionally significant dominant, since the specificity of the communicative activity of the medical professional requires him to display the developed professional and communicative knowledge and skills constantly.
doi:10.24919/2308-4863.3/27.203724 fatcat:pbuenryje5hxpjjlhb3cw7hygq