STRUCTURAL GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF KARST CAVES AND SHILIN STONE FOREST OF THE LUNAN COUNTY, YUNNAN, CHINA

Stanka Šebela, Hong Liu
2014 Acta Carsologica  
Izvleček UDK 551.435.84:551.243(510) Stanka Šebela & Hong Liu: Strukturno geološke značilnosti kraških jam in glavnega kamnitega gozda, Kitajska Proučevali smo kraške terene v okrožju Shilin JV od Kumninga, da bi razumeli vlogo geoloških struktur pri oblikovanju kraških pojavov kot kamnitih gozdov in izbranih jam. Izvedli smo podrobno strukturno geološko kartiranje smeri razpok v izbranih kraških jamah ter v glavnem kamnitem gozdu, kar je predstavljeno z rozetami. Rezultate strukturnih
more » ... trukturnih geoloških elementov pridobljenih s terenskim kartiranjem smo primerjali z regionalnimi geološkimi strukturami. Obstaja dobra korelacija med površinskimi in podzemeljskimi smermi razpok ter med smerjo jamskih rovov in regionalno pomembnimi prelomnimi conami, to je s prelomom xiaojiang (smer S-J) in s prelomom Red River (smer SZ-JV). Najpogostejša smer jamskih rovov v generalni smeri S-J je povezana s kompresijo v smeri skoraj V-Z ter z ekstenzijo v generalni smeri S-J iz obdobja zgornjega Pliocena do srednjega Pleistocena. Druga tektonska faza iz zgornjega Pleistocena do danes, z napetostjo tektonskega polja predvsem s kompresijo v smeri SSZ-JJV in ekstenzijo v smeri SVV-JZZ je v skladu z najpogostejšo smerjo razpok v glavnem kamnitem gozdu v smeri S20-30°Z (11,4%). Abstract UDC 551.435.84:551.243(510) Stanka Šebela & Liu Hong: Structural geological characteristics of karst caves and Major stone forest, Yunnan, China Karst areas of Shilin County southeast of Kumning were studied to understand the role of geological structures in the formation of karst features as stone forest and selected caves. Detailed structural geological mapping of fissure orientations within selected caves and of the Major stone forest was accomplished and presented as rose diagrams. Regional geological structures were compared with statistical evaluation of structural geological elements obtained from field mapping. There is a good correlation between surface and underground fissure orientations and cave passage orientations with regionally important fault zones, including the xiaojiang Fault (N-S direction) and Red River Fault (NW-SE direction). The most frequent cave passages orientation, in a nearly N-S direction, is associated with nearly E-W compression and nearly N-S extension from late Pliocene to mid-Pleistocene. A second tectonic stage from late-Pleistocene to the present, with the tectonic stress field mainly of NNW-SSE compression and NEE-SWW extension, is in accordance with the most frequent fissure orientations in Major stone forest with a direction of N20-30°W (11.4%).
doi:10.3986/ac.v43i1.572 fatcat:wbgkhhskcjdo3brdjykednvu2a