3-6 Yaş Arası Çocukların Anksiyete Düzeylerine Göre Duygu Düzenlemelerinin İncelemesi

Rojda ÖZDEMİR, Binnaz KIRAN
2022 SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL  
Duygular, bireylerin algılanan güçlüklere ve fırsatlara nasıl cevap verebileceğini etkileyen koordine edilmiş davranışsal, deneyimsel ve fizyolojik tepki eğilimlerini göstermektedir. Duygu düzenlemesi ise, bireylerin amaçlarına ulaşabilmesi ve sosyal hayata uyum sağlayabilmesi için duygusal uyarımın başlatılması, sürdürülmesi ve yönetilmesidir. Çocukların kendini özgürce ifade edebilmesi ve duygularını düzenleme becerisi kazanmasında başta aile olmak üzere içinde bulunduğu çevre önem
more » ... r. Çocuklar bazı problemler, korku ve kaygılar yaşayabilirler. Bu çalışmada 3-6 yaş arası çocukların duygu düzenlemesi, ve anksiyete düzeyleri arasındaki etkileşimin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Hatay ili Antakya, Kırıkhan, İskenderun ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 207 kız, 195 erkek olmak üzere toplam 402 çocuğun ebeveynleri ve öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama formu; Öğretmen Kişisel Bilgi Formu, Ebeveyn Kişisel Bilgi Formu, Bilgilendirilmiş Onam Formu, Duygu Düzenleme Ölçeği (DDÖ), Okul Öncesi Çocuklarda Anksiyete Ölçeği (OÖÇAÖ) olmak üzere toplam 5 bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın verilerinin analizinde çocukların duygu düzenleme becerilerinin kaygı düzeyleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde tek yönlü varyans analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların; kaygı düzeyi düşük olan çocukların olumsuzluk düzeylerinin diğerlerine göre daha düşük olduğu; duygu düzenlemelerinin ise daha yüksek olduğu görülmektedir.
doi:10.29228/smryj.62362 fatcat:bl7ydb6o6rb6fgkzuqmwg6qu6m