Herinneringen aan Sumatra

Oskar V. Kessel
1856 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde  
HERINNERINGEN AAN SUMATRA. DOOK OSKAR V. KESSEL. (VERTAALD UIT "DAS AUSLAND" 1854.) Ajlen, die met «pfee» behebt zijn, alle reizigers, die in Engeland of elders te huis behooren en over verzadigd zijn van het schoon der Alpen en Apenijnen, zoude ik wel naar Sumatra's Westkust willen zenden. Daar toch kunnen alle zielen, welke dorsten naar natuur en wildernis, in lange teugen en naar hartelust zwelgen, terwijl ze zich nu en dan tot afwisseling kunnen verlustigen in eene kleine vulkanische
more » ... vulkanische aardschudding, die niet te dikwijls, slechts om de 4 a 6 weken, voorvalt, menschen en bamboeshutten door elkander doet tuimelen, en de Maleijers Zw«foe ZtWoe doet roepen. -Wild en romantisch zijn gindsche hooge gebergten met bergstroomen en meren, watervallen en rotsen, en 10,000 voet hooge bergen en vulkanen; -scliilderachtig schoon de ontgonnen dalen van de Padangsche bovenlanden, Agam, Limapoeloe, Tanah-datar, de 13 Kotta's; -wild en in ongestoorde stilte de nog onbebouwde, met eeuwenoude bosschen bedekte, hooge bergstreken, welker voet zich glooijend tot aan de zeekust uitstrekt. Hier wordt ook de Maleijer nog in zijnen oorspronkelijken aard gevonden, nog onvervalscht in zeden en kleederdragt. Door deze vóór 25 jaren nog ontoegankelijke berglanden loopt thans een heerlijke groote weg, die meer dan honderd mijlen lang is, en waarop van de eene dagreis tot de andere een vriendelijk noodigend stationsgebouw opgerigt is, om den vermoeiden rijder of de reizende schoone, die middelerwijl in den door acht Maleijers ondersteunden draagstoel is ingesluimerd, als gast te ontvangen. Rijnwijn en champagne, Engelsch bier cu selterswater, Westfaalschc ham en sardijncn zijn hirr
doi:10.1163/22134379-90001135 fatcat:relb4wruy5egpjt5oylhjyq4xy