SIGNS OF LEGAL PROTECTION OF THE WELL KNOWN TRADEMARK

A.R. Feniuk
2020 Porìvnâlʹno-analìtične pravo  
аспірант Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Стаття присвячена дослідженню сутності кожної окремої характеристики добре відомої торговельної марки та її вплив на формування правового статусу добре відомої торговельної марки. Правова охорона добре відомої торговельної марки характеризується низкою особливостей, відмінних від правової охорони торговельної марки. У наведеному дослідженні увагу приділено таким ознакам, як підстава
more » ... я правової охорони добре відомої торговельної марки, незалежність правової охорони добре відомої торговельної марки від її реєстрації, наявності факторів, що свідчать про добру відомість торговельної марки, ретроспективний характер правової охорони торговельної марки та в окремих випадках незалежність правової охорони від спорідненості товарів і послуг. Під час дослідження проаналізовано дослідження українських науковців із дотичною проблематикою, за допомогою яких встановлено більшу поширеність способу визнання торговельної марки добре відомою через Апеляційну палату, ніж у судовому порядку, що зумовлено недостатньою законодавчою регламентацію другого способу. Проведено аналіз профільного законодавства України, зокрема законів і підзаконних актів, в яких регламентовано сутність ознак добре відомої торговельної марки. З метою тлумачення положень профільного законодавства України проаналізовано Спільні рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності про положення щодо охорони добре відомих знаків, оскільки зазначені рекомендації були повністю імплементовані в законодавство України. Під час дослідження ознаки наявності факторів, що свідчать про добру відомість торговельної марки, здійснено аналіз практики Апеляційної палати за 2019 рік. Детальний аналіз сутності кожної ознаки правової охорони добре відомої торговельної марки дав змогу дійти висновку щодо особливого місця добре відомої торговельної марки в системі засобів індивідуалізації. За результатами дослідження зроблено пропозицію щодо майбутніх наукових розвідок із пов'язаною проблематикою, котрі полягають у розкритті цінності кожної такої ознаки для забезпечення належної охорони прав на добре відомі торговельні марки. Ключові слова: добре відомий знак, торговельна марка, обсяг правової охорони, фактори доброї відомості торговельної марки, ретроспективний характер правової охорони, підстава визнання торговельної марки добре відомою, спорідненість товарів і послуг. The article is devoted to the study of the essence of each individual sign of a well-known trademark and its influence on the formation of the legal status of a well-known trademark. The legal protection of a well-known trademark is characterized by a number of features other than the legal protection of a trademark. The study focuses on such features as the basis for obtaining a well-known trademark, the independence of a well-known trademark from its registration, the presence of factors that testify to a well-known trademark, the retrospective nature of legal protection and, in some cases, independence legal protection against the affinity of goods and services. The study analyzed the research of Ukrainian scientists with a related problem, which established a more common way of recognizing a trademark well-known through the Court of Appeal than in court, which is caused by insufficient legislative regulation of the second way. The related legislation of Ukraine has been analyzed, including laws and regulations, which regulate the nature of the signs of a well-known trademark. In order to interpret the provisions of the relevant legislation of Ukraine, the Joint Recommendations of the World Intellectual Property Organization on the provisions regarding the protection of well-known trademarks have been analyzed, since these recommendations have been fully implemented in the legislation of Ukraine. In the study of the presence of factors that indicate good brand awareness, the practice of the Appeals Chamber for 2019 was analyzed. A detailed analysis of the essence of each sign of the legal protection of a well-known trademark has led to the conclusion about a special place of a well-known trademark in the system of individualization. According to the research, a proposal for future scientific explorations related to the issue, which is to disclose the value of each such sign, to ensure the proper protection of the rights to well-known trademarks. Key words: well-known trademark, trademark, scope of the legal protection, factors indicating the well-known trademark, retrospective nature of legal protection, basis for obtaining a well-known trademark, affinity of goods and services.
doi:10.32782/2524-0390/2020.1.50 fatcat:tb5jdnkdmrfz7cbapo3crlrtle