Protokoll fört vid arbetsmöte med ämneskommittén för jordbearbetning och odlingssystem i Vreta Kluster, den 5 september 2013

Johan Arvidsson, Göran Bergkvist, Anders Eriksson, Lennart Johansson, Maria Stenberg, Carl Blackert, Jan-Ove Nilsson, Tomas Rydberg, Libére Nkurunziza, Björn Roland, Anders Algerbo, Anna Linell (+1 others)
unpublished
Mötets öppnande Lennart Johansson hälsade välkomna och informerade kort om verksamheten på Vreta Kluster och Hushållningssällskapet. Inledning Göran Bergkvist förklarade bakgrunden till mötet som syftar till att finna projekt som kan passa in i "höstvete mot högre höjder" och som även diskuterades vid sommarens möte på Ultuna. Johan Arvidsson redogjorde för höstens utlysningar vilket sker i tre ansökningsomgångar:-Lantmännens forskningsstiftelse15 mkr/år, varav ca 7mkr i höstutlysningen, öppen
more » ... ill 19 september.-Mistra, Formas, Lantmännen 17 mkr x 4 år = 68 mkr, 31 oktober, varav 32 mkr till vattenbruk-SLF, 60 mkr 1 oktober, varav 17 till växtodling Ingen utlysning för fältförsök/metodik i höst. Projektet höstvete mot högre höjder (slutredovisning 28 januari) har identifierat tänkbara faktorer till stagnerande skördar vid en workshop 2012. Utifrån detta har det gjorts en kunskapsinventering, en intervjuundersökning och en omvärldsanalys som skall mynna ut i en manual, en ekonomisk kalkyl, relevant forskning och fältförsök. En höstvetebok skall författas och vara klar till mötet den 28/1 2014. Områden som framkommit som tänkbara orsaker är bl. a.:-om växtnäringen räcker till för en hög skördepotential-etablering, såtid, sådjup, utsädesmängd för olika sorttyper-vattenfrågor, bevattning, dränering-management och timing och framförallt samverkande faktorer mellan allt detta. Öppen diskussion och erfarenheter från deltagarnas egna områden Carl Blackert framförde vattenfrågan som angelägen såväl bevattning som dränering och timing vid olika åtgärder. Ann-Charlotte Wallenhammar belyste vikten av vattentillgång vid etablering med olika bearbetningssystem och såmetoder. Studier av såbäddar kan ge kunskap om etablering och övervintring. Allmän diskussion om tillväxtmodeller, management, timing, årsmånsfaktorer, extrema vädersituationer, sortanpassning till jordart, pH, mullhalt mm.
fatcat:qav3pttmv5ai7bhj53l3qtydiu