Disjoint supercyclic powers of weighted shifts on weighted sequence spaces

Yu-Xia LIANG, Ze-Hua ZHOU
2014 Turkish Journal of Mathematics  
doi:10.3906/mat-1308-14 fatcat:5r73cqpiizbf7enerdegq75u4u