Postmodern Eleştirilerin Coğrafi Düşünce ve Yeni Mekân Kavrayışları Üzerine Yansımaları

İrfan KAYGALAK
2011 Co  
Öz: Bu çalışma ile son çeyrek yüzyılda özellikle postmodern eleştirilerle birlikte mekânsallığın ve bu yüzden de coğrafi düşüncenin sosyal teori içinde yükselen önemi vurgulanmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla, ilk olarak sosyal teorideki paradigmatik değişim, coğrafi düşüncenin tarihsel evriminde izlenmeye çalışılmıştır. Ardından coğrafi düşüncenin odağı olan mekân kavramının geleneksel pozitivist paradigmadan farklı yönleri üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda yapısalcı kuram ile radikal
more » ... le radikal kuramların etkisiyle beliren "yapı" ve "tasarım" olarak mekân kavramının yeni içeriği incelenmektedir. Yeni mekân anlayışının izleri en iyi biçimde beşeri coğrafyada izlendiğinden, çalışmanın ikinci bölümünde mekân kavramındaki bu değişim ile coğrafyadaki epistemolojik ve metodolojik değişimin ekonomik coğrafya ve kültürel coğrafyaya nasıl yansıdığı üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın temel vurgusu, beliren yeni mekân anlayışı nedeniyle coğrafyanın sosyal teori içindeki yerinin ve ağırlığının arttığı yönündedir. Abstract: In this article, the significance of spatiality and geographical thought in social theory is emphasized via postmodern critics in last three decades. For that purpose, firstly paradigmatic shift in social theory is pursued and evaluated through evolution of geographical thought in historical perspective. After that, different aspects of spatiality and place context, which diverse from traditional positivist paradigm and are focus of geographical thought, are stressed on. New context of spatiality or place notion which is brought to fore by socialist and other radical approaches as a "structure" and "imagination" has been mentioned in that sense. The traces of that contextual change of spatiality notion and epistemological and methodological shift in geography at last three decades can be pursued particularly in human geography. Therefore at the second part of this study, the effects of contextual and paradigmatic shift in geographical thought are debated in realm of economic and cultural geography. The main emphasis of article is that all indicators in different realms point to accruing significance of new geographical thought in social theory.
doi:10.1501/cogbil_0000000114 fatcat:b4iyw225srdtlhm6bu36mrebbq