Operation Packer, March-April 1988, South Eastern Angola: Tumpo, Tumpo and once more Tumpo!!!

Gerhard J. J. Oosthuizen
2017 Tydskrif vir Geesteswetenskappe  
die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte (Vakgroep Geskiedenis en Antieke Kultuur) van die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus. Sy navorsingsbelangstellings behels Namibiese geskiedenis, grondkwessies in die Noordwesprovinsie en Suid-Afrikaanse militêre geskiedenis. Hy fokus in besonder op die sogenaamde "Bosoorlog" (1966-1989) en het reeds verskeie artikels rakende die konvensionele fase van dié oorlog die lig laat sien. Gerhard OOsthuizen is an associate professor in the Faculty of Arts
more » ... Subject group History and Ancient Culture) at the Potchefstroom Campus of the North-West University. His research interests include Namibian history, land issues in the North West Province of South Africa and South African military history. In particular, he focuses on the so-called "Bush War" (1966-1989) and has published various articles about the conventional phase of that war.
doi:10.17159/2224-7912/2017/v57n3a6 fatcat:f5q4pljjxbcc5ovn3bppresozy