Supplementary document for Enhance the Efficiency of Graphene-based THz Modulator by Optimizing the Brewster Angle - 6034552.pdf

Xingyue Li, zhaohui zhang, Xiaoyan Zhao, Tianyao Zhang, Luqi Tao, Zhengyong Huang, Ying Li, Xianhao Wu, Lu Yin, Yuan Yuan
2022 figshare.com  
Supplementary Material containing S1, S2 and S3.
doi:10.6084/m9.figshare.21192166.v2 fatcat:ztwh6n5jnzgtrirywhahb5ewim