Międzykulturowa kompetencja komunikowania się polskich emigrantów w Anglii

Mariusz Korczyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Barbara Grabowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
2019 Edukacja Międzykulturowa  
Streszczenie: Celem podjętych przez autorów badań była próba ustalenia poziomu wrażliwości międzykulturowej, która w przyjętej koncepcji badań jest podstawowym wymiarem międzykulturowej kompetencji komunikowania się. Odnosi się ona do emocjonalnego pragnienia danej osoby, aby kontakt był potwierdzeniem, docenieniem i zaakceptowaniem różnic kulturowych. W badaniach wykorzystano metodę ankiety, a narzędziem była Skala Wrażliwości Międzykulturowej autorstwa Guo-Ming Chena i Williama J. Starosty
more » ... iama J. Starosty (Chen i Starosta, 1996, ss. 353-383). Badaniami objęto 154 Polaków przebywających na emigracji zarobkowej w południowo-zachodniej części Anglii. Narzędzie badawcze rozprowadzono metodą kuli śnieżnej wykorzystując w tym celu między innymi nowoczesne środki komunikacji. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że badani Polacy prezentują dobry i przeciętny poziom wrażliwości międzykulturowej, w którym największy udział mają badane kobiety, badani z najmłodszej grupy wiekowej oraz z najkrótszym stażem na emigracji. Uzyskując w zdecydowanej większości analizowanych wymiarów wyniki wysokie. Wyniki najniższe odnotowano w przypadku najstarszej grupy wiekowej oraz z najdłuższym stażem na emigracji. Słowa kluczowe: kompetencje, międzykulturowa kompetencja komunikowania się, wrażliwość międzykulturowa, Polacy na emigracji Wprowadzenie Ważność międzykulturowych kompetencji komunikowania się w dobie globalizacji życia społecznego wydaje się być priorytetowa. Świadczą chociażby o tym zalecenia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Wśród kompetencji społecznych i obywatelskich wymienione są międzykul- EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA 2019, nr 1 (10) turowe kompetencje komunikowania się, które stanowią główny nurt rozważań niniejszego artykułu. Międzykulturowe kompetencje komunikowania się to termin wieloznaczny, różnie definiowany i rozumiany. Współcześnie najczęściej problematyką tą interesują się naukowcy z zakresu komunikacji międzykulturowej, zarządzania międzykulturowego oraz edukacji międzykulturowej (
doi:10.15804/em.2019.01.08 fatcat:fjy5eo7nfjeznpaawu5k67hv34