Short-term results of endovascular intervention with bifurcation graft in elective infrarenal abdominal aortic aneurysm

Hakkı Zafer İşcan
2018 Damar Cerrahi Dergisi  
ÖZ Amaç: Bu çalışmada yüksek riskli hasta grubuna daha etkin ve güvenli tedavi sunabilmek ve her hastada en uygun endovasküler greftin seçimine ışık tutabilmek amaçlandı. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2012 -Ocak 2017 tarihleri arasında AFX® (Endologix, Inc., Irvine, CA, USA -Bifurcated Endograft System) grefti kullanılarak tedavi edilen infrarenal abdominal aort anevrizması (İAAA) tanılı ardışık ve elektif 63 hastanın (60 erkek, 3 kadın; ort. yaş: 68.2±7.2 yıl; dağılım 57-87 yıl) verileri
more » ... l) verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların verileri ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası olarak üç aşamada değerlendirildi. Bulgular: Hipertansiyon (%63.5) ve koroner arter hastalığı (%57.1) en sık eşlik eden hastalıklar olup, 34 hastaya (%53.9) lokal anestezi altında girişim yapıldı. İşlem süresi ortalama 131.3±25.4 dk., skopi süresi 17.8±4.0 dk. ve kullanılan opak miktarı 67.0±16.9 mL idi. Ameliyat sonrası erken dönemde hiçbir hastada mortalite, renal komplikasyon ve miyokard enfarktüsü saptanmadı. Ortalama hastanede yatış süresi 2.3±1.4 gün idi. Hiçbir hastada açık cerrahiye dönülmedi. İşlemin teknik başarı oranı %100 olarak bulundu. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, Endologix AFX® greftinin erken dönemde etkin ve güvenli olduğunu göstermektedir. ABSTRACT Objectives: The aim of this study is to provide a more effective and safer treatment for high-risk patient group and to shed light on the selection of the most appropriate endovascular graft for each patient. Patients and methods: Between January 2012 and January 2017, data of 63 consecutive and elective patients (60 males, 3 females; mean age: 68.2±7.2 years; range, 57 to 87 years) with the diagnosis of an infrarenal abdominal aortic aneurysm (IAAA) who were treated with AFX® (Endologix, Inc., Irvine, CA, USA -Bifurcated Endograft System) graft were retrospectively analyzed. Data of the patients were evaluated in three stages: preoperatively, intraoperatively, and postoperatively. Results: Hypertension (63.5%) and coronary artery disease (57.1%) were the most common comorbidities and 34 patients (53.9%) underwent an intervention under local anesthesia. The mean duration of the procedure was 131.3±25.4 min, the duration of the scopy was 17.8±4.0 min, and the amount of opaque used was 67.0±16.9 mL. No mortality, renal complications, and myocardial infarction were observed in any of the patients in the early postoperative period. The mean length of hospital stay was 2.3±1.4 days. No conversion to open surgery was needed in any patients. The technical success rate of the procedure was found to be 100%. Conclusion: The results of our study show that the Endologix AFX® graft is effective and safe in the short-term. Atıf: İşcan HZ, Ünal EU, Aytekin B, Sarıcaoğlu MC, Karahasanoğlu O, Kiriş E ve ark. Elektif infrarenal abdominal aort anevrizmasında bifurkasyon grefti ile endovasküler girişimin erken dönem sonuçları. Damar Cer Derg 2018;27(2):78-84.
doi:10.9739/tjvs.2018.118 fatcat:6dyehohsyfhyvp4ezyxomqkfza