Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami publicznymi w samorządach (zagadnienia prawne)

Daniel Jurewicz
2016 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu  
Streszczenie. Obowiązująca ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ma na celu eliminację niepożądanych wzorców zachowań przez możliwość orzeczenia sankcji wobec sprawcy czynu oraz realizację funkcji prewencyjnej. O tym, czy cele te są możliwe do zrealizowania, decydują m.in. szczegółowe rozwiązania zawarte w ustawie. Pamiętać również należy o zmieniającym się otoczeniu. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie potrzeby poszerzonej debaty, na płaszczyźnie
more » ... na płaszczyźnie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w zakresie skuteczności obowiązujących przepisów. Słowa kluczowe: dyscyplina finansów publicznych; gospodarowanie środkami publicznymi. Abstract. The current law on liability for breach of discipline in public finances is to eliminate undesirable behavior patterns through the possibility of a judgment sanctions against the perpetrator, as well as the implementation of the preventive.
doi:10.12775/pbps.2016.011 fatcat:bqz26oj4erakvdf57cfq7lbvne