ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЦИФРОВІЗАЦІЇ: МІСЦЕ І РОЛЬ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ТА СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

О.М. Вінник
2022 Актуальні проблеми права: теорія і практика  
Стаття присвячена проблемам правового забезпечення цифровізації як такої і особливостям ви-користання цифрових технологій в економічній сфері. Аналізуючи чинне законодавство України, теоре-тичні праці українських та зарубіжних дослідників, зарубіжний досвід регулювання відносин цифровіза-ції (ЄС та Об'єднаного Королівства) автор виявляє ті аспекти використання цифрових технологій, що мають враховуватися законодавцем в процесі правового регулювання (наявність не лише незаперечних переваг, але й
more » ... начних ризиків). Цифровізація кардинально позначилася на суспільних відносинах, додав-ши не лише позитивні моменти (широкі можливості для розвитку відповідних сфер та функціонування суспільства в умовах сучасних загроз суспільному благополуччю, серед яких короно вірусна пандемія та російська агресія проти України), але й внісши додаткові ризики, пов'язані зі зловживанням цифровими можливостями. Відповідно, цифровізація потребує адекватного правового забезпечення з визначенням як загальних засад цього складного за своїми наслідками (позитивними та ризиковими) процесу з викори-станням потенціалу Конституції України (і, відповідно, з необхідністю включення до неї положень про роль Української держави, яка має забезпечити соціальне спрямування цифровізації, так і її громадян, з наділенням їх цифровими правами та цифровими обов'язками) та інших актів законодавства, серед яких чільне місце має належати Цифровому кодексу України (з визначенням в ньому основних засад ци-фровізації, притаманних для всіх сфер суспільного життя). Специфіка цифровізації в певних сферах суспільного життя має віддзеркалюватися у відповідних кодексах/законах. Так, основні положення що-до цифровізації господарських відносин доцільно закріпити в Господарському кодексі України, а ґрунто-вність регулювання складних відносин мають забезпечувати спеціальні закони (щодо суб'єктів цифро-вого бізнесу, майнової основи/цифрових ресурсів, конкуренції на цифро візованих ринках тощо), прийняті у відповідність з Конституцією, Цифровим кодексом та ГК України). Ключові слова: цифровізація; переваги та ризики цифровізації; соціальне спрямування цифровіза-ції; система законодавства про цифровізацію; цифрова економіка.
doi:10.33216/2218-5461-2022-43-1-21-32 fatcat:4zjb44suibhp5d2kc5cfjo4cga