Analiza wpływu lokalizacji stacji metra warszawskiego na ceny mieszkań na przykładzie dzielnicy Ursynów w Warszawie

Marcin Torzewski
2016 Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW  
Metro warszawskie pe ni kluczow funkcj w uk adzie komunikacji zbiorowej stolicy: z jednej strony znacz co skraca czas podró y z dzielnic peryferyjnych Warszawy do Centrum, z drugiej za -u atwia przemieszczanie w samym sercu miasta. Nale y zatem oczekiwa , e pozytywny aspekt blisko ci metra powinien zosta skapitalizowany przez warto okolicznych nieruchomo ci. Celem artyku u jest przedstawienie wyników badania empirycznego, polegaj cego na analizie wp ywu lokalizacji stacji metra warszawskiego (I
more » ... ra warszawskiego (I linia) na ceny nieruchomo ci mieszkalnych, na przyk adzie rynku pierwotnego dzielnicy Ursynów (Warszawa). Hipoteza g ówna pracy zak ada, e wzrost odleg o ci lokalu mieszkalnego od stacji metra negatywnie wp ywa na cen nieruchomo ci. Do zbadania tej zale no ci wykorzystano hedonistyczny model cen. Ponadto, do pomiaru odleg o ci stacji metra od nieruchomo ci -zamiast tradycyjnie wykorzystywanej odleg o ci euklidesowej -pos u ono si modu em GPS. Wyniki potwierdzaj hipotez badania, wykazuj c, e wzrost odleg o ci lokalizacji mieszkania od stacji metra o 1 km powoduje na badanym obszarze spadek ceny nieruchomo ci o ok. 172 z /m 2 lub 2,35%. S owa kluczowe: hedonistyczny model cen, ceny mieszka , wp yw metra, odleg o od stacji metra. Nades any
doi:10.7172/1733-9758.2016.20.11 fatcat:wmm4fhnmnnglfk43gbr5f6ivk4