PRIMENA DIJAGRAMA U PROCESU ARHITEKTONSKOG PROJEKTOVANJA

Olivera Dulić, Viktorija Aladžić
2014 Zbornik Radova Građevinskog Fakulteta  
Резиме: Дијаграми у архитектури представљају визуелизацију мисаоног процеса, односно селективну апстракцију концепта или идеје преведену у форму цртежа. Поред тога, они омогућавају увид у начин мишљења о и у архитектури, чиме стварају баланс између визуелног и мисаоног. Предмет истраживања приказаног у овом раду јесу дијаграми као специфичан вид архитектонске репрезентације, као и могућности и значај њихове примене у пројектантском процесу. Дијаграми у архитектури стари су готово колико и сама
more » ... нжењерско-уметничка дисциплина, те су елемент неких од најзначајнијих студија о архитектури током свих историјских периода -што резултује великим бројем различитих дефиниција дијаграма, али и врло различитим концептуализацијама њихових одлика, функција и примене. Дијаграми постају део савременог архитектонског дискурса током осамдесетих и деведесетих година XX века, поготово кроз рад архитеката попут Бернара Чумија, Питера Ајзенмана, Рема Колхаса, SANAA-е и других. Примена дијаграма у процесу пројектовања омогућава обједињавање неких од суштинских аспеката струке: архитектонску репрезентацију и обликовни процес, као и питање концепта архитектонско-урбанистичког пројектовања у времену брзих промена на свим нивоима савременог друштва. Циљ истраживања је анализа дијаграма као специфичног медијума за обраду великог броја информација које архитекта треба да сагледа и инкорпорира у архитектонско дело. На основу тога, претпоставља се да архитектонски дијаграм омогућује ствараоцу утврђивање и анализу специфичних елемената идеје или физичке форме, при том непрекидно задржавајући концепт целовитости архитектонског дела. Кључне речи: Дијаграм, пројектантски процес, архитектонска репрезентација 1. УВОД Дијаграм је вид графичке презентације дефинисан самосвесним редукционим процесом, чиме се омогућава јасно тумачење кроз искључење информација које аутор сматра ирелевантним [1]. По својој природи, дијаграм је хеуристички, јер се претпоставља да учествује у процесу који речи и искуства претвара у физичку 1 Оливера Дулић, маст. инж. арх., Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица,
doi:10.14415/zbornikgfs26.16 fatcat:bx4phybzwvdujdcddnbitltiqa