Ocjene i prikazi

Anali Ghb
2014 unpublished
KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH I PERZIJSKIH RUKOPISA, obradio Mustafa Jahić, Kantonalni arhiv Travnik -Al-Furqān Fondacija za islamsko naslijeđe London, London -Travnik, 1436/2015. , XL + 344. Nastavak višegodišnje plodne saradnje specijalista za katalogizaciju arabi kih rukopisa iz Gazi Husrev-begove biblioteke (Z. Faji , H, Popara, M. Jahi i O. Lavi ) u Sarajevu i Al-Furq n -Fondacije za islamsko naslije e iz Londona rezultirao je još jednim zna ajnim korakom na putu registracije i prezentacije
more » ... e i prezentacije književnog naslije a iz osmanskog perioda, sa uvanog u bibliotekama, arhivima, institutima, muzejima i samostanima u Bosni i Hercegovini. Seriji kataloga u kojima su obra eni arapski, turski, perzijski i alhamijado rukopisi Gazi Husrev-begove biblioteke, Nacionalne i univerzitetske biblioteke, Orijentalnog instituta, Bošnja kog instituta i Historijskog arhiva u Sarajevu, u kojima su obra ene i itave kolekcije ili pojedina ne vrijedne knjige iz travni kih džamija, tekija, medresa i privatnih zbirki, Mustafa Jahi je pridružio Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa Kantonalnog arhiva u Travniku. Kolekciju od 121 rukopisnog kodeksa sa 224 djela, od kojih su 172 napisana na arapskom jeziku, 45 na turskom, 3 na perzijskom, 3 dvojezi na (1 na arapsko-perzijskom i 2 na perzijsko-turskom) i jedno trojezi no (na arapskotursko-perzijskom) djelo Arhiv je otkupio od travni kog knjižara Avde Smailkadi a šezdesetih godina dvadesetog stolje a. Mada u dokumentima koji su pratili skoro dvogodišnji kupoprodajni proces (polovina februara 1957. -kraj nevembra 1958.) nema navoda o provenijenciji ove zbirke, prezime ranijeg vlasnika upu uje na mogu e porijeklo i objašnjava karakter kolekcije u kojoj dominiraju šerijatsko-pravni i obredoslovni sadržaji (50 djela), a potom sintaksa (35), dogmatika i apologetika (22) , morfologija (20), kur'anske znanosti (14), logika (13), lijepa književnost (13), etika i propovjedništvo (12), disputacija (9), stilistika i metrika (8), poslani ka tradicija (7) , dove (6), leksikografija (5), misticizam (4), astronomija (3) i po jedan rukopis iz matematike, epistolografije i administracije. Kako ranija nastojanja uposlenika Arhiva da se Zbirka popiše i tako "zaviri" u njen sadržaj nisu uspjela, "prekrasna je zatvorena školjka" -po rije ima ravnateljice Spomenke Peli -samo usputno spominjana u službenim izvještajima o radu i štampanim vodi ima kroz zbirke ove ustanove. Zahvaljuju i susretljivosti uprave i arhivara, Muhamedu Ždralovi u iz Orijentalne zbirke HAZU u Zagrebu posre ilo se da, u svoju doktorsku disertaciju odbranjenu u Beogradu, uvrsti samo bosanskohercegova ke prepisiva e djela u arabi kim rukopisima ove Zbirke i objavi njihova imena 1988. godine u Sarajevu.
fatcat:tk7ntcz4ubblfft7ncqdiuse3e