Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam [book]

Godfried Engbersen, Erik Snel, Afke Weltevrede
2005 unpublished
De serie 'Verkenningen' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn, dat publicatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. Lange Vijverberg 4-5 Postbus 20004 2500 EA 's-Gravenhage Telefoon 070-356 46 00 Telefax 070-356 46 85 E-mail info @ wrr.nl Website http://www.wrr.nl Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam WE
more » ... dam WE TENSCHAPPELIJKE RA AD VOOR HE T REGER I NGSBELEID één v e r h a a l ov e r t w e e w i j k e n Amsterdam University Press, Amsterdam 2005 Godfried Engbersen, Erik Snel en Afke Weltevrede Erasmus Universiteit Rotterdam/ Universiteit Twente Omslagfoto: Patrick Post/Hollandse Hoogte Omslagontwerp: Studio Daniëls, Den Haag Vormgeving binnenwerk: Het Steen Typografie, Maarssen isbn 90 5356 736 4 nur 741 © wrr/Amsterdam University Press, Den Haag/Amsterdam 2005 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. Het transparant maken van de wijk 7 inhoudsopgave 5 9
doi:10.5117/9789053567364 fatcat:yvovkh33tzg47njxvheks2yone