‫تزرسی‬ ‫پتزٍشیوی‬ ‫صٌایع‬ ‫هحیطی‬ ‫سیست‬ ‫اثزات‬ ُ‫کٌٌذ‬ ‫تَلیذ‬ PET-PTA ( ‫هَردی‬ ِ‫هطالع‬ : ‫هاّشْز‬ ‫اقتصادی‬ ُ‫ٍیض‬ ِ‫هٌطق‬ ) ‫هلواسی‬ ‫سعیذ‬ Environmental Impacts of PET-PTA Petrochemical Industries (Case Study: Mahshahr Economic Special Zone)

S Malmasi S.A Jozi, Monavari
unpublished
Petrochemical industries pollutants especially heavy metals affect human health and environment.
fatcat:xozvjbt6xzh4thmiwiuhcorvci