Cytotoxic and Antibacterial Flavonoids from Dragon's Blood ofDracaena cambodiana

Ying Luo, Hui Wang, You-Xing Zhao, Yan-Bo Zeng, Hai-Yan Shen, Hao-Fu Dai, Wen-Li Mei
2011 Planta Medica  
doi:10.1055/s-0031-1280086 pmid:21800280 fatcat:4q54jon34jhbnabt3hcto23dqy