Prevalence Characteristics and Prediction of Coal Workers' Pneumoconiosis in the Tiefa Colliery in China

Hongbo LIU, Zhifeng TANG, Dong WENG, Yongli YANG, Lujia TIAN, Zhiwen DUAN, Jie CHEN
2009 Industrial Health  
doi:10.2486/indhealth.47.369 pmid:19672010 fatcat:jk5pw4do6fccfbnzpkjnveliay