DERLEME / REVIEW USING DIAGNOSTIC TEST'S RESULTS IN CLINICAL DESICION MAKING PROCESS Tanı ve Tarama Test Sonuçlarının Klinik Karar Verme Sürecinde Kullanılması

Figen Demir
unpublished
Diagnostic tests' ability to detect a person having disease or exclude a person without disease, is described by terms such as sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value. Sensitivity and specificity are caharacteristics of diagnostic test but cannot be used to estimate the probability of disease in an individual patient. Positive and negative predictive values can be used to estimate the propability of disease but it is not easy to translate their results
more » ... late their results to individual patients. For this purpose combination of likelihood ratios and pre-test propability are used. Positive and negative likelihood ratios are clinically, more useful and practical way to have immediate clinical relevance than sensitivity or specificity. They allow the clinician to estimate the probability of disease for any individual patient and provide a summary of how many times more (or less) likely patients with a disease to have a particular result than patients without the disease. Likelihood ratios can be used together with pre-test probability of disease to estimate an individual' s post-test probability of disease. Nomogram is a tool which, allows to combine the likelihood ratio of a test with a patient' s pre-test probability (prevelance or clinician' s estimation) of disease to estimate post-test probability. ÖZET Tanı testlerinin hasta ve sağlam olanları ayırmadaki başarısını tanımlamak için duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif tahmin değerleri gibi bazı ölçütler kullanılmaktadır. Duyarlılık ve seçicilik tanı testinin özellikleri olup bir kişinin hasta olma olasılığı hakkında fikir vermez. Bir kişide test sonrası hastalık olasılığını tahmin etmede pozitif ve negatif tahmin değerleri kullanılabilir, ancak bu sonuçları kişiye özel tahmin etmek klinikte uygulanabilir değildir. Bu amaçla olabilirlik oranı ve test öncesi olasılık kullanılır. Pozitif ve negatif olabilirlik oranlarının kullanımı klinik olarak daha pratiktir. Hekime test sonrası hastalık olasılığını her bir hasta için tahmin etme olanağı sağlar. Bir test sonucu için olabilirlik oranı, gözlemlenen sonucun hasta olanlarda gerçekleşme olasılığının, hasta olmayanlar arasındaki gerçekleşme olasılığına oranıdır. Bir kişide test sonrası olasılığı saptamak için Olabilirlik oranı ve test öncesi olasılık birlikte kullanılır. Nomogram; test sonrası olasılığı tahmin etmede olabilirlik oranı ve test öncesi olasılığın birlikte kullanımına olanak sağlayan bir araçtır. H ekim hasta ile karşılaştığı andan itibaren sorunu çözmek için veri toplamaya başlar. Hekimin ilk hedefi doğru tanı koymaktır ve bu amaçla birçok yöntem kullanılır. Bunların başında hastanın öyküsünün alınması ve fizik muayene gelir. Özellikle ilk basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu kurumlarda bu iki yöntem tanı için yeterli olabilir. Ancak çoğu zaman hekimler doğru tanı koyabilmek için bazı tanı testlerine gereksinim duyarlar. Kullanılan tanı testlerinin hepsi kesin tanı koymada yüzde yüz başarılı değildir; hastalık olması ya da olmaması duru-munu belli bir olasılıkla söyleyebilir. Bu olasılık klinik karar verme sürecinde kullanılırken hekim hastadan toplamış olduğu verileri (öykü ve Fizik muayene sonucu) kendi tec-rübesi, bilgi ve becerisi ile mutlaka harmanlamalı ve kara-ra varmalıdır. Genelde hekimler hemen her hasta için bu olasılık hesabını bazen bilinçli bazen de farkında olmadan yapmaktadırlar. Tanı testlerinin hasta ve sağlam olanları
fatcat:6sa5zc3jrjboblj2odp7jrgxpu