Araştırma Yazısı SELÇUK TIP DERGİSİ Selçuk Tıp Derg 2013;29(4):153-156 Sürrenal Kitlelerde Ağırlık ile Malignite Arasındaki İlişkinin Araştırılması Our Surgical Experiences in Adrenal Masses:to Investigate Relationship Between Weight to Malignancy

Yazışma Adresi, Süleyman Kargın, Necmettin Erbakan, Üniversitesi Meram, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Ana Dalı, Konya, Süleyman Kargın, Murat Çakır, Ebubekir Gündeş, Faruk Aksoy (+19 others)
2000 unpublished
Özet Abstract Bu çalışmada kliniğimizde cerrahi tedavi gören sürrenal kitleli hastalar cerrahi yönden değerlendirilmiş ve sürrenal kitle boyutları ile malignite arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmada Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde Nisan 2002-ocak 2012 yılları arasında sürrenal kitle nedeni ile ameliyatı yapılan 55 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar cinsiyet, yaş, kitle lokalizasyonu, yapılan cerrahi işlem, kitle
more » ... rrahi işlem, kitle boyutu, kitle ağırlığı ve patolojik tanı açısından irdelendi. Hastaların 26'sı(%47,2) erkek, 29'u(%52,8) kadın idi.Olguların 24'ünde (%43,6) sağ, 28'inde(%50,9) sol ;3(%5.5)'ünde bilateral sürrenal kitle tespit edildi. Hastaların 25'ine (%45,4) laparoskopik; 26'sına (%47,2) açık transperitoneal girişim ile cerrahi uygulandı. Patolojik incelemede piyeslerin ölçüldüğü 20 olgunun çıkarılan kitle ağırlığı ortalama 67.35gr(1.76-500) idi. Çıkarılan kitlelerin ortalama kitle boyutu 5,6 cm idi. Sürrenal kitlelerin değerlendirilmesinde kitle boyutu kadar ağırlığı da tanıya yardımcı olabilir.Bu kitleler son yıllarda tanı yöntemleri ve laparoskopik cerrahinin gelişmesi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Anahtar kelimeler: Sürrenal kitle, ağırlık, malignite In this study we evaluated for surgical intervention in patients surgically treated for adrenal masses and adrenal malignancy with the relationship between the mass. In this study,adrenal mass the data were retrospectively analyzed 55 patients who underwent between Patients gender, age, mass localization, surgical interventions, mass size, mass weight and pathological diagnosis were evaluated. All of 26 patients (47.2%) were male and 29 (52.8%) were female.In 24 cases (43.6%) on the right, 28 (50.9%) on the left and 3 (% 5.5) patients had bilateral adrenal mass was detected. 25 patients (45.4%) were operated laparoscopic and 26 patients (47.2%) underwent surgery with open transperitoneal venture. Pathological examination of the mass weight of the specimens extracted from 20 cases per measured 67.35gr (1.76-500), respectively.In this cases mean mass size was 5.6 cm. The evaluation of adrenal masses as size to weight of the mass may be helpful in the diagnosis. Recently theese masses can be treated successfully diagnostic methods with the development of laparoscopic surgery.
fatcat:ce3usohpdbbmvgifiiboxvbiw4