Finansal Performansın Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul Ulaştırma Endeksi'ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma

Nazlı ERSOY
2020 Muhasebe ve Finansman Dergisi  
ÖZET Finansal performans değerlendirmesi, yoğun rekabet ortamında varlığını devam ettirmek isteyen işletmeler için hassas ve dikkate alınması gereken önemli bir süreçtir. Bu tür bir değerlendirmede, kapsamlı ve etkin bir model geliştirmek için pek çok kriter ve alternatif ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu durum, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemi olarak görülmektedir. Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST) Ulaştırma endeksinde (XULAS) işlem gören 8 firmanın finansal performansı Gri
more » ... ormansı Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. 2016-2018 döneminin temel alındığı çalışmada, on üç finansal oran çalışma kapsamına dâhil edilmiş ve ardından firmaların performans sıralama sonuçları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, GİA değerlerinin çok yüksek sapmalar göstermediği ve yüksek kârlılığa sahip işletmelerin üst sıralarda yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren firmaların2016-2017 yılı performans sıralamalarının genel olarak benzerlik gösterdiği belirlenirken, bu durumun 2018 yılında farklılık gösterdiği görülmüştür. ABSTRACT Financial performance evaluation is a critical and important process to be taken into consideration for the enterprises that want to survive in an intense competitive environment. In such an evaluation, there are many criteria and alternatives for developing a comprehensive and effective model. This is seen as a multi-criteria decision making problem. In this study, the financial performance of 8 companies listed in Borsa Istanbul Transport Index (BIST) was measured by using Gray Relational Analysis (GRA) method.13 financial ratios were included in this study based on the 2016/2018 period, and then the performance ranking results of the companies were specified. As a result of the study, it was found that the GRA values did not show very high deviations, and high profitability enterprises were in the top rankings. Moreover, it was observed that the performance rankings of the companies operating in the transportation sector generally similar in 2016/2017 were different in 2018.
doi:10.25095/mufad.710372 fatcat:ddssah563vbvjacpsao2lvkqj4