Evaluation of usefulness of modern echocardiographic techniques using speckle tracking echocardiography, in experimental laboratory conditions, on example model of acute ischemic disease in mice
Ocena przydatności nowoczesnych technik echokardiograficznych wykorzystujących technikę śledzenia markerów akustycznych w warunkach pracowni doświadczalnej na przykładzie modelu ostrej choroby niedokrwiennej u myszy

Marcin Garbacz, Tomasz Niklewski, Tomasz Jaźwiec, Joanna Śliwka, Maciej Domagała, Marcin Kaczmarczyk, Mateusz Garbacz, Karol Froń, Michał Zembala, Marian Zembala
2018 Annales Academiae Medicae Silesiensis  
STR ESZCZ EN I E W ostatnich latach myszy stały się najczęściej wykorzystywanymi zwierzętami laboratoryjnymi w badaniach przedklinicznych. Wraz z rosnącym ich wykorzystaniem także w badaniach układu krążenia (zarówno w terapiach komórkowych regenerujących mięsień sercowy po zawale, leczeniu niewydolności serca, jak i w ocenie kardiotoksyczności leków) konieczne stało się opracowanie dokładnej metody oceny funkcji serca, która rzetelnie mogłaby określić skuteczność i bezpieczeństwo badanych
more » ... ństwo badanych terapii. Przeniesienie techniki śledzenia markerów akustycznych (speckle tracking echocardiography -STE) do warunków echokardiografii doświadczalnej pozwala na bardziej rzetelną i wiarygodną ocenę ich skuteczności i bezpieczeństwa. Pomiary regionalnej deformacji serca uzyskiwane tą metodą są dużo bardziej czułe i specyficzne niż parametry klasycznej echokardiografii. Technika STE wydaje się bardzo atrakcyjną metodą, nie jest jednak pozbawiona wad i ograniczeń. Analiza obrazów 2D techniką STE jest bardzo wrażliwa na artefakty, które zacierając granice wsierdzia, uniemożliwiają prawidłowe śledzenie markerów akustycznych. Uzyskanie powtarzalnych obrazów o dobrej jakości jest wciąż dużym wyzwaniem, szczególnie w warunkach echokardiografii doświadczalnej. W dostępnym piśmiennictwie techniczne i praktyczne aspekty tego badania są często pomijane lub opisane bardzo enigmatycznie, a nierzadko to właśnie one są podstawą do
doi:10.18794/aams/78691 fatcat:bop47dgg3jbjhowl3s6tiqd6a4