Sociologförbundet har ordet

Antoinette Hetzler
2008 Sociologisk forskning  
Jag har faktiskt aldrig åtnjutit en sabbatstermin. Varje gång det varit på tal har det omintetgjordes av pågående forskning, administrativa plikter, sociala skäl, eller annat. När det så äntligen ser ut att finnas praktiska förutsättningar, var denna möjlighet till fortbildning och nytänkande avskaffad! Nåväl, tack vare välvilja från min moderinstitution i Lund (och ganska många övertimmar) har jag kunnat tillbringa vissa perioder under 2008 på University of California, Berkeley, som Visiting
more » ... holar. Det är verkligen en spännande tid för en sociolog att vara i USA, och på ett av landets främsta lärosäten för samhällsvetenskaplig forskning, och ha möjlighet med ledande samhällsforskare. Primärvalen, presidentvalskampanjerna, och inte minst den olyckliga kombinationen av lågkonjunktur och finansskris har tillsammans stimulerat och präglat diskussionsämnen om social och ekonomisk politik, institutionell design och statens roll, kollektivt risktagande, rasfrågan, inställning till samkönade äktenskap, katolikers syn på abort, mekanismer för social påverkan, och "tilting points". Kan det vara en förändring på gång, bort från den individualistiska rational choicebaserade inriktning som tillsammans med "cultural studies" har dominerat samhällsvetenskaplig forskning sedan Nixon-Kissinger-eran, och som medfört att man bara inte orkat diskutera makroprocesser? Det verkar faktiskt så. Det som är speciellt anmärkningsvärt är att Berkeley Law School, där jag är gästforskare vid Center for the Study of Jurisprudence and Social Policy, under de senaste åren utvecklats från att vara en institution som huvudsakligen utbildar jurister till att bli en modern tankesmedja där jurister tillsammans med ett antal framsynta forskare från den samhällsvetenskapliga fakulteten samarbetar i en rad olika forskningscentra. Dessa centra bygger vidare på UC Berkeleys framstående, och internationellt kända forskning och utbildning. Inom ramen för deras forskning penetreras de svåraste, viktigaste och mest utmanande frågorna om gränsytorna mellan det allmänna och det privata, med förgreningar och effekter långt utanför Californias och även USA:s gränser. Varje center är mångdisciplinärt och tvärsektoriellt, och täcker var för sig in hela spektret av universitetsutbud, från grundforskning, policyutveckling, kunskapsspridning, undervisning och utbildning, inkluderat tjänster och support för lagstiftare och andra intressenter. Efter att ha tillbringat tid i seminarier och deltagit i informella diskussioner är det uppenbart att man här skapat ett fruktbart sammanhang mellan handling och idéer, mellan teori och praktik. Varje center ges grundläggande finansiering för två verksamhetsår. Under den tiden förväntas forskarna etablera egna finansieringskällor. Förutom alla dessa fantastiska seminarier och workshops utvecklas också ständigt nya forskningsinriktningar och faktisk forskning, på allt mellan miljö-och energipolicies för tredje världen till
doi:10.37062/sf.45.19257 fatcat:a4lxs7j2vrejzeyuaif4oixnfq