ÜNİVERSİTE - SANAYİ - DEVLET İŞBİRLİĞİNİN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: TEKNOPARK İSTANBUL ÖRNEĞİ

Murat Yalçıntaş
2014 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi  
Öz Rekabetçiliğin en önemli unsuru şüphesiz yeni teknolojiler üretebilmektir. Günümüzde teknoloji geliştirmenin yolu üniversitelerde ve şirketlerde yürütülen çalışmalarla bilginin üretilmesi ve akabinde üretilen bilginin uygulamaya geçirilebilmesi halinde teknolojiye dönüştürülmesidir. Bu işbirliğinin verimli bir şekilde sağlanabilmesi ancak birtakım ara yüzlerin kamu ölçeğinde geliştirilmesi ve gerekli teşvik edici yasal düzenlemelerin yapılması ile mümkündür. Dolayısıyla devletin üniversite
more » ... anayi işbirliğinde kolaylaştırıcı ve teşvik edici rol oynaması önemli bir koşul olmaktadır. Teknoloji geliştirmesi sadece üretim sektöründe değil, hizmet sektöründe de olabilir. Bu yüzden 'sanayi' sözcüğü 'mal veya hizmet üreten firma' olarak algılanmalıdır. Çalışmada rekabetçilik çerçevesinde üniversite -sanayi işbirliği incelenmiş ve devletin oynadığı rol ile geliştirdiği arayüzler anlatılmıştır. Ayrıca dünya örnekleri de irdelenerek ülkemizde geliştirilen arayüzlerin en başarılı örneklerinden birisi olması beklenen Teknopark İstanbul bir örnek vaka mantığı çerçevesinde incelenmiş, başarılı bir üniversite -sanayi -devlet işbirliği için, özellikle teknoparklarda, gerekli unsurlar belirlenmeye ve öneriler sunulmaya çalışılmıştır. Abstract The most important component of competitiveness, without doubt, is to be able to develop new technologies. Today, the way to develop new technology is to generate information at studies in universities and firms subsequently transform this information into technology by collaborating with companies. To build such an efficient cooperation, certain interfaces must be developed in the public scale and necessary legal incentives should be provided. Thus, the state must be a facilitator and must play an encouraging role in the university -industry collaboration. Technology development can be in hospitality/service sector as well as in the manufacturing sector. Thus the word 'industry' should be perceived as companies producing goods or services. In this study, university -industry collaboration is examined within the framework of competitiveness and the subsequent role of the state and the relative interfaces are discussed. Technopark Istanbul, which is expected to be one of the most successful examples of such endeavors in our country, is examined as a case study of a successful university -industry -government collaboration and the necessary elements for such successful interfaces, mainly technoparks, are determined. Jel Codes: O10, O31, O40 Giriş Sanayicilerin son yıllardaki en büyük sıkıntılarından biri Uzakdoğu, özellikle de Çin mallarının Türkiye pazarında oluşturduğu haksız rekabet olmuştur. Haksız rekabetten üreticinin kastettiği, kendi maliyetinin altında bir fiyatta, daha düşük kalitede de olsa Çin malının Türkiye pazarında satışa sunulmasıdır. Üreticilerin bu şekilde özetlediği sorun aslında Türk sanayisinin rekabet gücünün belirleyicisi olarak algılanmalıdır. Açıkça ifade edilebilir ki; Türkiye veya benzer şartlara sahip hiçbir ülke, daha evvel üretilmiş bir ürünü/servisi, ithal ettiği teknoloji ile üreterek/ sunarak, dünya rekabetçilik endeksinde üst sıralarda yer alamayacaktır. Bu durumda hiçbir ülke gelişmekte olan ülke kategorisinden gelişmiş ülke kategorisine geçemeyip, kişi başına düşen gayri safi milli hasılasını da belli bir eşiğin üzerine çıkartamayacaktır.
doi:10.14784/jfrs.2014104501 fatcat:ofv2ijorargepkuexffc3pb64y