ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ШКІЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ТОПОНІМІВ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ТЕКСТІ: СИСТЕМА КОМПЕТЕНЦІЙ

Наталія ІВАХНО
2020 Humanities science current issues  
Наталія ІВАХНО, orchid.org/0000-0003-3511-481Х аспірантка кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (Ніжин, Чернігівська область, Україна) ivakhno1996@ukr.net ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ШКІЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ТОПОНІМІВ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ТЕКСТІ: СИСТЕМА КОМПЕТЕНЦІЙ Топоніми, як і будь-які інші власні назви, виконують важливу художню роль у літературі. Проте поглиблене вивчення географічних назв у процесі шкільного аналізу
more » ... ного аналізу художнього твору розроблене ще не достатньо. Статтю присвячено загальному огляду теоретичних засад вивчення топонімів у творах української літератури, передбачених шкільною програмою для аналізу в старших класах. Досліджено топоніміку як один із розділів ономастики, що вивчає географічні назви, їх значення та походження. Визначено та описано на матеріалі літературних топонімів художніх текстів, рекомендованих для вивчення в старших класах, основні стилістичні та функціональні можливості географічних найменувань на прикладі як епічного, так і ліричного текстів, зокрема детально проаналізовано номінативну, дейктичну, характеристичну, символічну функції топонімів на матеріалі конкретних художніх творів для старших класів. Виокремлено групи топонімів, які є найпродуктивнішими в літературі, осмислено ці власні назви та їх роль у художньому творі. Застосовано комплексний підхід для встановлення та характеристики зв'язку топонімів із часовою та просторовою організацією, головними та другорядними персонажами, тематикою та проблематикою, жанровими, композиційними та стильовими особливостями літературного твору. На матеріалі конкретних прозових і поетичних текстів для старших класів продемонстровано поглиблене вивчення топонімів у процесі аналізу образів-персонажів, хронотопів, жанрових і стильових особливостей. Сформовано цілісну систему методико-літературознавчих компетенцій, зокрема запропоновано коло ключових знань, вмінь і навичок, якими повинні володіти учні старших класів для ефективної роботи з літературними топонімами, більш глибокого аналізу художнього твору, оцінки як всього тексту, так і окремих його елементів. Ключові слова: топонім, урбанонім, характеристична функція, символічна функція, хронотопний шлях аналізу.
doi:10.24919/2308-4863.2/28.208647 fatcat:u65rgaq7vja27iajtp4tzadzbm