Απορριπτόμενα αλιεύματα μηχανότρατας στις ΒΔ ακτές της Κρήτης

Κωνσταντίνος Γεωργίου Γεωργιάδης
2021
Βασικό αντικείμενο της διπλωματικής αποτελεί η μελέτη των απορριπτόμενων αλιευμάτων του αλιευτικού εργαλείου της τράτας βυθού στην περιοχή του Βορειοδυτικού Κρητικού Πελάγους. Για τις ανάγκες της εργασίας πραγματοποιήθηκε μία δειγματοληψία με μηχανότρατα στον Κόλπο των Χανίων το Δεκέμβριο του 2018. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αναλύθηκαν σε σύγκριση με αντίστοιχα στοιχεία από δειγματοληψίες που είχαν διενεργηθεί στον Κόλπο των Χανίων και τον Κόλπο του Αλμυρού (Ρεθύμνου) το Δεκέμβριο του 2016.
more » ... Τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας υπέδειξαν πως ο Κόλπος του Αλμυρού είχε χαμηλότερη βιοποικιλότητα και βιομάζα σε σύγκριση με τον Κόλπο των Χανίων αν και οι τιμές της αφθονίας ήταν μεγαλύτερες. Το μέσο ολικό μήκος των περισσότερων από τα κυρίαρχα και πιο συχνά εμφανιζόμενα είδη φαίνεται πως μειώθηκε στον Κόλπο των Χανίων από το έτος 2016 στο 2018, ενώ αυξήθηκε στα είδη χαμηλής εμπορικής αξίας. Μεγαλύτερες τιμές βιοποικιλότητας, αφθονίας και βιομάζας παρατηρήθηκαν στους ρηχούς σταθμούς
doi:10.26262/heal.auth.ir.335790 fatcat:dqmvlbozwbgqpfvkinomyhm5ce