LABORATORNÕ PÿÕSTROJE A POSTUPY POSTUP MINERALIZACE HOÿ»ÕKEM PRO STANOVENÕ DELORU 103 »I DALäÕCH CHLORDERIV¡TŸ V OLEJI »I V ROZTOCÕCH

Josef Jenõk, Karel Bojda, Janette Kacõrov¡, Ladislav Novotn›
unpublished
a ⁄stav ochrany ûivotnÌho prost¯edÌ, Doubravice 41, 533 53 Pardubice 19, b UNESCO Laborato¯elektrochemie ûivotnÌho prost¯edÌ, ⁄stav fyzik·lnÌ chemie J. HeyrovskÈho, Akademie vÏd »eskÈ republiky , Dolejökova 3, 182 23 Praha 8 Doölo dne 18.X.1999 KlÌËov· slova: polychlorovanÈ bifenyly, organickÈ chlorde-riv·ty, mineralizace, anal˝za
fatcat:2ufseml4f5cvrppyxwmuo2lqzi