Raman-Spektren der Hexaselenidohypodiphosphate des Mg, Ca und Ba

Ulrich Pätzmann, Wolfgang Brückner
1987 Zeitschrift fur Naturforschung A-A Journal of Physical Sciences  
The Hexaselenidohypodiphosphates Mg
doi:10.1515/zna-1987-0517 fatcat:yxtaezlwzfgobhpd6kh27anu3m