Anàlisi de la convivència en un context educatiu no formal: El menjador escolar com escenari de socialització

Ignacio González-López, Isabel López-Cobo
2011 Revista d'Innovació i Recerca en Educació  
Conviure al menjador escolar no es refereix únicament a compartir un espai físic o un mateix menú, sinó que també implica compartir un sistema de normes, convencions, sentiments, emocions, rols ... En aquest article s'analitza la convivència, en un menjador escolar de la província de Còrdova, entre l'alumnat de Primària, d'Infantil i l'equip educatiu, fent ús de diferents instruments d'avaluació i extraient una sèrie de conclusions entre les quals destaca l'existència de conductes disruptives
more » ... asionades, entre d'altres factors, per la manca de consens en les normes regulades del menjador o l'escassa formació pedagògica de les monitores i el monitor.
doi:10.1344/reire2011.4.1414 doaj:a0ed6dff23954c33905e19738ac95c68 fatcat:x37vaqy5nbbg5lmp7uyk5wxnii