Hastane Kaynakli Solunum Yolu Enfeksiyonu Etkeni Olarak Elizabethkingia meningoseptica

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Anabilim Dalı, Türkiye Ankara, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım, Bilim Dalı, Türkiye Ankara, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi (+12 others)
Gazi Medical Journal   unpublished
ÖZET İnsanda nadiren enfeksiyona yol açtığı düşünülen Elizabethkingia cinsi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar, yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) giderek artan sayıda bildirilmektedir. Mikroorganizmanın çoklu antibiyotik direnci göstermesi, etkili tedavi rejimleri hakkında yeterli bilgi bulunmaması, enfeksiyonların yüksek mortalite ile sonuçlanmasına neden olmaktadır. Dekompanse kalp yetmezliği tanısı ile serviste izlenirken akut solunum yetmezliği gelişen ve entübe edilen 85 yaşındaki erkek
more » ... asta ileri tetkik ve tedavi için YBÜ'ne kabul edildi. Ateş, hipoksi ve pürülan sekresyonları nedeniyle alınan endotrakeal aspirat kültürlerinde E. meningoseptica üremesi olan olgunun tanısı ve tedavi planı tartışılmaktadır. ABSTRACT Although Elizabethkingia is a bacterial genus that was believed to rarely cause human infection, there is an increased incidence of Elizabethkingia infections among patients in intensive care units in the recent years. These infections are associated with a high mortality rate because of multi-drug resistance and the lack of knowledge on effective therapeutic regimens. An 85-year-old male patient who had been hospitalised for decompensated heart failure, developed acute respiratory failure and was entubated, subsequently he was admitted to the intensive care unit for further follow-up. Diagnosis and treatment management of this case with E. meningoseptica-isolated from endotracheal aspirate cultures performed for fever, hypoxia and purulent secretions-is being discussed. GİRİŞ Non-fermenter, gram negatif basil olan Elizabethkingia cinsi bakteriler çevrede (toprak, su vb) yaygın olarak bulunurlar ve insanda nadiren enfeksiyona yol açarlar. Bilinen dört tür içinde enfeksiyona sıklıkla E. meningoseptica (eski adıyla Chryseobacterium meningosepticum) yol açmaktadır. Özellikle preterm infantlar, çoklu antibiyotik kullanımı olan yoğun bakım hastaları ve immünsüprese hastalar risk altındadır. Bu hastalarda menenjit, nozokomiyal pnömoni, sepsis, peritonit, bakteriyemi gibi pek çok klinik tabloya yol açabilmektedir (1,2). Hastanelerde lipid, salin, klorheksidin gibi solüsyonların, çevre yüzeylerin ve cihazların kolonizasyonunun yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) salgınlara yol açtığı bildirilmiştir (1). E. meningoseptica nedeniyle akut solunum yetmezliği gelişen bir olgu üzerinden, bu hastalarda tanı ve tedavi planı tartışılacaktır. OLGU SUNUMU Dekompanse kalp yetmezliği tanısıyla serviste izlenirken gelişen akut solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilen 85 yaşındaki erkek hasta ileri tetkik ve tedavi planı ile YBÜ'ne kabul edildi. Staz dermatit zemininde gelişen selülit tanısı ile ampisilin-sulbaktam kullanmaktaydı. Diyabet, hipertansiyon, atrial fibrilasyon, pulmoner hipertansiyon, iskemik serebrovasküler olay, kronik böbrek yetmezliği tanıları olan hastanın son 1 yılda hastane yatışı bulunmamaktaydı. Fizik muayenesinde bilateral solunum sesleri azalmış, akciğer bazal-orta zonlarında bilateral raller duyulmakta; batın muayenesinde sağ orta kadrandan yana doğru uzanan yaklaşık 10x10 cm boyutlarında ele gelen kitlesi (multiloküle, basit renal kist) dışında diğer sistem muayenelerinde belirgin patoloji bulunmamaktaydı.
fatcat:cyhymx5vlbbdzk4d5aighhucde