مقایسه فلور حاشیه و داخل قطعات جنگلی در دامنه های جنوبی جنگل های کرمانشاه

جواد اسحاقی راد, فوزیه سلیمانی, یحیی خداکرمی
2017 زیست‌شناسی کاربردی  
این بررسی با هدف مطالعه و مقایسه فلور در حاشیه و داخل جنگل‌های بلوط، در دامنه‌های جنوبی جنگل‌های استان کرمانشاه انجام شد. سه قطعه جنگلی با جهت جنوبی از جنگل‌های بلوط با شرایط مشابه از نظر شیب و ارتفاع از سطح دریا انتخاب شد و در هر قطعه، در فواصل 0، 25، 50 ،100 و150 متری، با استفاده از سه ترانسکت که در فواصل 200 متری از هم قرار گرفتند اقدام به نمونه‌برداری از پوشش گیاهی شد. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه 115 تاکسون گیاهی متعلق به 91 جنس و 25 تیره وجود دارد. تیره کاسنی Asteraceae)) و
more » ... eae هر کدام با (20 گونه، 39/17درصد)، بیشترین و 9 تیره گیاهی ازجمله تیره‌‌‌های Fagaceae و Podophyllaceae با (1گونه، 87/0درصد) کمترین تعداد گونه‌های گیاهی منطقه را به ‌خود اختصاص دادند. بیشتر گیاهان منطقه، از نظر طیف زیستی رانکایر، به تروفیت‌ها (69 گونه،60 درصد) و از نظر جغرافیای گیاهی به ناحیه رویشی ایرانی تورانی تعلق دارند (74 گونه، 35/64 درصد). از میان تاکسون‌های شناسایی شده تعداد (15 گونه، 04/13 درصد) تنها در حاشیه و (5گونه، 35/4 درصد) تنها در داخل جنگل می‌رویند.
doi:10.22051/jab.2017.2986 doaj:943bb396035d466795dad875ac76c4ed fatcat:nd2sp62jk5efxndkb6fhp474ju