Centrum för biologisk mångfald

Postadress Besöksadress
unpublished
Hakan.Tunon@cbm.slu.se 750 07 UPPSALA ULTUNA 018-67 10 00 vx REMISSVAR Dnr CBM 30/06 / SOU 2005:116 Jordbruksdepartementet Uppsala 061110 Fredsgatan 8 103 33 Stockholm Synpunkter på Jakt och fiske i samverkan-slutbetänkandet av Jakt-och fiskerättsutredningen (SOU 2005:116) Centrum för biologisk mångfald (CBM) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss och vill lämna följande synpunkter. Yttrandet inges efter yrkande och beslut om förlängd remisstid. Bakgrund CBM är en nationell
more » ... entrumbildning som är samägd av Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet med ett brett intresse av frågor rörande bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald. Detta görs utifrån både ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Arbetet utgår till stor del från Sveriges nationella och internationella åtaganden enligt FN:s Konvention om biologisk mångfald (CBD). Sedan 1 januari i år har vi efter regeringsbeslut (M2005/6448/Na) inrättat ett "nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterat till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald", som till stor del syftar på att handha svensk anpassning till överenskommelserna inom CBD rörande artikel 8j, där parterna åläggs att: "respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen med traditionella livssätt som är relevanta för bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald, och främja en bredare tillämpning av dessa, med godkännande och deltagande av innehavarna av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor, samt främja rättvis fördelning av nyttan som uppkommer vid utnyttjandet av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor." Av relevans i detta sammanhang är också CBDs artikel 10cdär parterna åläggs att: "skydda och uppmuntra sedvanligt nyttjande av biologiska resurser i enlighet med traditionella kulturella sedvänjor som är förenliga med kraven för bevarande och hållbart nyttjande". Programmet innehåller element rörande: i) kartläggning och dokumentation, ii) åtgärder för att upprätthålla lokal och traditionell kunskap, iii) spridning av lokal och traditionell kunskap till vissa målgrupper, samt iv) stimulera forskning. Programmet bör arbeta genom samverkan med olika intressenter såsom myndigheter, näringslivet och andra berörda organisationer och aktörer.
fatcat:htapfvb4lrg6jjjzqqjyr5b6rq