Online monitoring method based on locus-analysis for high-voltage cable faults

Wei Zhao, Xiangyang Xia, Mingde Li, Hai Huang, Shanqiu Chen, Ruiqi Wang, Yan Liu
2019 Chinese Journal of Electrical Engineering  
doi:10.23919/cjee.2019.000019 fatcat:tatjwvu4cncariayabj7rkl6iu