Fish intake, contaminants, and human health: evaluating the risks and the benefits

L Zhao, J Sun, Y Yang, X Ma, Y Wang, Y Xiang
2016 J. Am. Med. Assoc   unpublished
ГЛОБАЛЬНІ ПРІОРІТЕТИ СТАЛОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ доктор економічних наук, професор, Вдовенко Н. М. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ Обґрунтовано глобальні пріоритети сталого виробництва сільськогосподарської продукції як для світу у цілому, так і для окремих країн з різним рівнем економічного розвитку. Виокремлено основні причини і фактори, які призводять до неповноцінного харчування населення. Доведено, що стале
more » ... ня продовольством, яке сприяє здоровому харчуванню, обов'язково враховує розвиток галузей сільського господарства. Висвітлено, що значне місце у світовому виробництві продукції сільського господарства посідає виробництво риби та морепродуктів. Систематизовано пропозиції щодо поєднання замкнених систем з рециркуляцією води та ставкової аквакультури, що дасть змогу збільшити обсяги виробництва європейського сома з 30 кг/га до 3000 кг/га. Доведено, що управління рибним господарством має ґрунтуватися на врахуванні особливостей екосистем, технологій виробництва, застосуванні ефективних заходів державної підтримки, що сприятиме збільшенню запасів і обсягів вилову риби, доступної споживачеві. Ключові слова: глобальна економіка, державна підтримка, аквакультура, рибне господарство, попит, пропозиція, сільськогосподарська продукція. Reasonably global priorities for sustainable agricultural production for the world as a whole and for individual countries with different levels of economic development. The basic causes and factors are leading to inadequate nutrition of the population. It is proved that sustainable food promotes healthy nutrition need to be based on the development of agriculture. Lit that a significant place in world production of agricultural products is the production of fish and seafood. Systematic offers the combination of a closed system with recirculation of water and pond aquaculture, which will allow to increase volumes of production of European catfish with a 30 kg/ha to 3000 kg/ha. Proved that fisheries management should be based on consideration of the peculiarities of ecosystems, production technologies, use of effective measures of state support, which will help increase fish stocks available to the consumer. Вступ. Неповноцінне харчування, включаючи недоїдання, не тільки впливає на здоров'я та добробут людей, але виступає потужним тягарем у вигляді соціально-економічних витрат на окремих людей, сім'ї, громади та державу. У Міжнародному пакті Організації Об'єднаних націй про економічні, соціальні і культурні права підтверджено право кожної людини в достатньому обсязі отримувати безпечні і корисні продукти харчування. Безсумнівно, що за таких обставин беззаперечну роль, як головний двигун глобальних процесів, відіграє виробництво сільськогосподарської продукції, особливо продукції рибного господарства. При цьому сільськогосподарське
fatcat:nhva36bihnbcfbet2npbqarbfu