Civil Internet Activism: Trends and Prospects
Гражданский интернет-активизм: тенденции и перспективы

I.A. Bronnikov
2017 Vestnik Povolzhskogo instituta upravleniya  
doi:10.22394/1682-2358-2017-4-94-102 fatcat:pp7pknzv4rgtjpnx73koxoayuu